Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Provincie Noord-Brabant

Identifikavimo numeris Registre: 62636428022-47
Registracijos data: 08/02/2012 17:52:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 01/04/2015 17:03:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 01/04/2015 17:03:21
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 01/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Provincie Noord-Brabant

publiekrechterlijk

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Regionų struktūros

    Kontaktinė informacija

Brabantlaan, 1
5200 MC 's Hertogenbosch
NYDERLANDAI

(+31) 736812812

    Teisiškai atsakingas asmuo

Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Lambertus Schampers

EU-vertegenwoordiger

    Tikslai ir uždaviniai

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EFSI Juncker Investeringsplan, Herziening Witboek Transport, Better Regulation, Urban Agenda, Industriepakket, Smart Mobility, TEN-T

Seminar in aanloop van Nederlands EU voorzitterschap, Open Days 2015, Uitrol Europese programma's in kader EFRO, Deelname aan Vanguard Initiative netwerk, Betrokkenheid bij NL Investeringsplatform in kader 'Junckerplan'.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 10  

10

10

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

1 200

 • BELGIJA

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 012 700 000 €

446 800 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

320 000 000 €

126 800 000 €

565 900 000 €

245 000 000 €

33 000 000 €

3 200 000 €

50 000 000 €

32 800 000 €

191 900 000 €

10 000 000 €

Geen

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.