Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Provincie Noord-Brabant

Tunnistenumero rekisterissä: 62636428022-47
Rekisteröintipäivä: 8.2.2012 17:52:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.1.2014 13:02:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.1.2014 13:02:49


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Provincie Noord-Brabant
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: publiekrechterlijk
Internet-osoite: http://www.brabant.nl

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Elisabeth Koch-Van der Spek
Tehtävä organisaatiossa: Hoofd Bureau Internationale Zaken

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Lambertus Schampers
Tehtävä organisaatiossa: EU-vertegenwoordiger

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Brabantlaan  1
5200 MC 's Hertogenbosch
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 736812812
Faksinumero: (+31) 736141115
Muita yhteystietoja: De provincie Noord-Brabant is een Nederlandse overheidsorganisatie met een vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (Trierstraat 59-61 1040).

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Urheilu
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1 200
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is (beoogd) lid van het Districts of Creativity Network en actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 1 012 700 000
josta julkista rahoitusta: 446 800 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 320 000 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
Renteopbrengst financieringsfunctie : 126 800 000
muista rahoituslähteistä: 565 900 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
opcentiemen motorrijtuigenbelasting : 245 000 000
Provinciefonds : 33 000 000
Uitkeringen EU : 3 200 000
Reizigersopbrengst OV : 50 000 000
Dividenden : 32 800 000
Onttrekkingen aan reserves : 191 900 000
Leges en heffingen : 10 000 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Geen

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.