Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Provincie Noord-Brabant

Tunnusnumber registris: 62636428022-47
Registreerimise kuupäev: 08/02/2012 17:52:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 01/04/2015 17:03:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 01/04/2015 17:03:21
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 01/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Provincie Noord-Brabant

publiekrechterlijk

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Piirkondlikud struktuurid

    Kontaktandmed

Brabantlaan, 1
5200 MC 's Hertogenbosch
MADALMAAD

(+31) 736812812

    Juriidiliselt vastutav isik

Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    ELi asjade eest vastutav isik

Lambertus Schampers

EU-vertegenwoordiger

    Eesmärgid ja ülesanded

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EFSI Juncker Investeringsplan, Herziening Witboek Transport, Better Regulation, Urban Agenda, Industriepakket, Smart Mobility, TEN-T

Seminar in aanloop van Nederlands EU voorzitterschap, Open Days 2015, Uitrol Europese programma's in kader EFRO, Deelname aan Vanguard Initiative netwerk, Betrokkenheid bij NL Investeringsplatform in kader 'Junckerplan'.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 10  

10

10

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

1 200

 • BELGIA

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 012 700 000 €

446 800 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

320 000 000 €

126 800 000 €

565 900 000 €

245 000 000 €

33 000 000 €

3 200 000 €

50 000 000 €

32 800 000 €

191 900 000 €

10 000 000 €

Geen

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.