Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

Identifikačné číslo v Registri: 62619403301-73
Dátum registrácie: 4.3.2010 17:45:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.2.2014 12:33:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.2.2014 12:33:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Groupement des entreprises mutuelles d'assurance
Skratka: GEMA
Právna forma: Syndicat professionnel
Internetová stránka: http://www.gema.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean-Luc de Boissieu
Funkcia: Secrétaire général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  SOPHIE CREMIERE-BOUXIN
Funkcia: CHARGEE D'ETUDES JURIDIQUES

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: de Saint-Pétersbourg  9
75008 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 153041600
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) est le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et des organismes professionnels. Pour le compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassurance, l’environnement économique national et européen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d’une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois :

groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, BPCE Assurances, Ethias AAM Droit commun, Groupe GMF, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d’assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau Assurances, Mutex, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Le GEMA est membre de l'AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), de SEE (Social Economy Europe), de l'ICMIF (International cooperative and mutual insurance federation)et de l'IDEC (Institut du droit européen de circulation).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 150000  € a < 200000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.