Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

Αριθμός μητρώου: 62619403301-73
ημερομηνία της εγγραφής: 04/03/2010 17:45:04

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 31/03/2015 15:25:02
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 31/03/2015 15:25:02
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 31/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

GEMA

Syndicat professionnel

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

de Saint-Pétersbourg, 9
75008 Paris
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 153041600

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Arnaud Chneiweiss

Secrétaire général

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Stéphane Tisserand

Responsable des Affaires publiques

    Στόχοι και αποστολή

Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) est le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et des organismes professionnels. Pour le compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassurance, l’environnement économique national et européen.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Directive Solvabilité 2; Projet de refonte de la directive intermédiation en assurances (DIA2); E-call; Règlement PRIIPs; Projet de statut de mutuelle européenne; Contrat d'assurance européen; catastrophes naturelles; droit des sociétés.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d’une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois :

groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, BPCE Assurances, le Conservateur, Ethias AAM Droit commun, Groupe GMF, Groupama, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, MACSF, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d’assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau Assurances, Mutex, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 2

3

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

Le GEMA est membre de l'AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), de SEE (Social Economy Europe), de l'ICMIF (International cooperative and mutual insurance federation)et de l'IDEC (Institut du droit européen de circulation).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.