Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Groupement des entreprises mutuelles d'assurance

Αριθμός μητρώου: 62619403301-73
ημερομηνία της εγγραφής: 4/3/2010 5:45:04 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 5/2/2014 12:33:26 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 5/2/2014 12:33:26 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Groupement des entreprises mutuelles d'assurance
Ακρωνύμιο: GEMA
Νομικό καθεστώς: Syndicat professionnel
Δικτυακός τόπος: http://www.gema.fr

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jean-Luc de Boissieu
Θέση: Secrétaire général

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  SOPHIE CREMIERE-BOUXIN
Θέση: CHARGEE D'ETUDES JURIDIQUES

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 9 de Saint-Pétersbourg 
75008 Paris
ΓΑΛΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+33) 153041600
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Le GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) est le syndicat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et des organismes professionnels. Pour le compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassurance, l’environnement économique national et européen.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Syndicat professionnel, le GEMA représente les groupes et mutuelles suivants qui assurent collectivement plus d’une voiture de particuliers sur deux et deux habitations de particuliers sur trois :

groupe AGPM Assurances, Altima Assurances, AMDM, AMF Mutuelle, BPCE Assurances, Ethias AAM Droit commun, Groupe GMF, groupe IMA, groupe Maaf, groupe Macif, groupe MAE, groupe Maif, MAPA-Mutuelle d’assurance, groupe Matmut, MFA, MISPM, Monceau Assurances, Mutex, Natixis Assurances, Smacl Assurances, le Sou médical, Usu.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Le GEMA est membre de l'AMICE (Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe), de SEE (Social Economy Europe), de l'ICMIF (International cooperative and mutual insurance federation)et de l'IDEC (Institut du droit européen de circulation).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.