Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

The Born Free Foundation

Αριθμός μητρώου: 62574836751-41
ημερομηνία της εγγραφής: 20/9/2011 5:09:52 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 12/9/2014 11:28:24 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 12/9/2014 11:28:24 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: The Born Free Foundation
Ακρωνύμιο: BFF
Νομικό καθεστώς: UK Registered Charity
Δικτυακός τόπος: http://www.bornfree.org.uk/

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Michael Reyner
Θέση: Chair of Trustees

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Daniel Turner
Θέση: Programmes Manager - Policy

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 3 Grove House Foundry Lane
RH13 5PL Horsham
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+01403) 240170
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: 1. To preserve and conserve animal species in their natural habitat on an international basis
2. To prevent all types of cruelty and abuse of animals and wildlife, particularly in zoos and other places where animals are kept in captivity
3. To educate the public and to advance the education of natural history, environmental studies, ecology, and resource conservation in industrial, urban, natural and marine environments
4. To relieve the suffering of animals of any species which are in need of care and attention and (where appropriate) assist in the provision of improved facilities for the care of animals in captivity
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 11
Συμπληρωματικά στοιχεία: This number of people includes all Born Free Programme staff working on global issues, but not specific to the EU. However, there is only one member of staff that focuses solely on EU issues, travels to EU Parliament etc and is supported by one other member of staff on an adhoc basis.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Daniel TURNER 28/8/2014 22/8/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Lobbying activities at the European Parliament and European Commission regarding captive animal welfare issues (for zoos, circuses and tourism purposes for example), and wildlife trade.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Επιχειρήσεις
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 34
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
The Born Free Foundation is a member of:
1. The Species Survival Network (SSN) - an international coalition of over 80 NGOs committed to the promotion, enhancement and strict enforcement of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
2. ENDCAP - a coalition of 27 NGOs and individuals that specialise in the welfare and protection of wild animals in captivity
3. Ape Alliance - an international colaition of organisations and individuals working for the conservation and welfare of apes

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 04/2012 - 04/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 4.702.229
από δημόσια χρηματοδότηση: 283.723
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 0
- Επιχορηγήσεις: 0
- από εθνική χρηματοδότηση: 0
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
Investment income : 99.885
Tax received : 183.838
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 4.418.506
- δωρεές: 1.965.450
- συνδρομές μελών: 240.541
Adoptions : 390.816
Events and lotteries : 367.848
Trading income : 140.524
Royalties : 20.906
Legacies : 1.257.738
Other miscellaneous : 34.683
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.