Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

The Born Free Foundation

Αριθμός μητρώου: 62574836751-41
ημερομηνία της εγγραφής: 20/09/2011 17:09:52

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 12/09/2014 11:28:24
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 12/09/2014 11:28:24

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

The Born Free Foundation

BFF

UK Registered Charity

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Grove House, 3
Foundry Lane
RH13 5PL Horsham
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+01403) 240170

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Michael Reyner

Chair of Trustees

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Daniel Turner

Programmes Manager - Policy

    Στόχοι και αποστολή

1. To preserve and conserve animal species in their natural habitat on an international basis
2. To prevent all types of cruelty and abuse of animals and wildlife, particularly in zoos and other places where animals are kept in captivity
3. To educate the public and to advance the education of natural history, environmental studies, ecology, and resource conservation in industrial, urban, natural and marine environments
4. To relieve the suffering of animals of any species which are in need of care and attention and (where appropriate) assist in the provision of improved facilities for the care of animals in captivity

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Lobbying activities at the European Parliament and European Commission regarding captive animal welfare issues (for zoos, circuses and tourism purposes for example), and wildlife trade.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

11

This number of people includes all Born Free Programme staff working on global issues, but not specific to the EU. However, there is only one member of staff that focuses solely on EU issues, travels to EU Parliament etc and is supported by one other member of staff on an adhoc basis.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Daniel TURNER 28/08/2014 22/08/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δράση για το κλίμα
  • Εκπαίδευση
  • Επιχειρήσεις
  • Περιβάλλον
  • Πολιτισμός

    Μέλη

34

  • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

The Born Free Foundation is a member of:
1. The Species Survival Network (SSN) - an international coalition of over 80 NGOs committed to the promotion, enhancement and strict enforcement of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
2. ENDCAP - a coalition of 27 NGOs and individuals that specialise in the welfare and protection of wild animals in captivity
3. Ape Alliance - an international colaition of organisations and individuals working for the conservation and welfare of apes

    Οικονομικά στοιχεία

04/2012  -  04/2013

4.702.229 €

283.723 €

0 €

0 €

0 €

0 €

99.885 €

183.838 €

4.418.506 €

1.965.450 €

240.541 €

390.816 €

367.848 €

140.524 €

20.906 €

1.257.738 €

34.683 €

< 50.000  €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.