Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Imperial Tobacco Group

Identifikačné číslo v Registri: 62460931291-40
Dátum registrácie: 8.2.2011 15:09:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.5.2014 12:04:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.1.2014 11:09:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Imperial Tobacco Group
Skratka: ITG
Právna forma: PLC
Internetová stránka: http://www.imperial-tobacco.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Alison Cooper
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Alessandro Tschirkov
Funkcia: Head of EU Brussels Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Winterstoke Road  1
BS3 2LL Bristol
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 01179 636636
Fax: (+44) 01179667448
Ďalšie kontaktné údaje: Imperial Tobacco EU Office
89, Avenue de Cortenbergh, Bte 7
B-1000 Brussels
Telephone +32 (0)2 7371010
Fax +32 (0)2 7371014

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Imperial Tobacco is a leading international tobacco company with a balanced market footprint and a unique portfolio of brands and products across all tobacco categories.
Our comprehensive and versatile portfolio of brands and products gives us strong representation in all tobacco products and across all price segments.

We have international strength in cigarette, we are the world leaders in fine cut tobacco, papers and cigars, and we have a growing snus business.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: The staff of ITG EU Brussels Office includes:
1. A Senior Corporate Affairs Manager - Head of Office
2. 2 EU Affairs Managers

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Nikolaos MERTZANIDIS 14.1.2014 10.1.2015
Alessandro TSCHIRKOV 18.1.2014 16.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


We have been closely following tobacco product regulatory and taxation related issues undertaken by key EU institutions.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Confederation of EC Cigarette Manufacturers (CECCM)
European Smoking Tobacco Association (ESTA)
European Cigar Manufacturers Association (ECMA)
European Smokeless Tobacco Council (ESTOC)
European Rolling Papers Association (ERPA)
Tobacco Industry Platform (TIP)
Business Europe
Confederation of British Industry (CBI)
British Chamber of Commerce in Belgium (Britcham)
European Travel Retail Council (ETRC)
Asia Pacific Travel Retail Association (APTRA)

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2012 - 09/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Figures for FY 2013 have been updated to include:
- an estimate of the costs associated with our Brussels representation office and Brussels based employees in proportion to their activities;
- an estimate of the costs related to interest representation by non-Brussels based employees, in proportion to their activities.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Imperial Tobacco Group Code of Conduct for employees and the Society for European Affairs Professionals Code of Conduct