Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EKD-Büro Brüssel / EKD-Office Brussels

Identifikačné číslo v Registri: 61973396926-78
Dátum registrácie: 12.10.2011 12:06:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.9.2014 12:14:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.9.2014 9:28:55


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EKD-Büro Brüssel / EKD-Office Brussels
Skratka: EKD
Právna forma: Körperschaft öffentlichen Rechts / Corporation under Public Law
Internetová stránka: http://www.ekd.eu

Oddiely

Oddiel: V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá
Podrobnejšie informácie: Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Oberkirchenrätin / Senior Church Council Katrin Hatzinger
Funkcia: Leiterin der Dienststelle / Head of Office

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Oberkirchenrätin / Senior Church Council Katrin Hatzinger
Funkcia: Leiterin der Dienststelle / Head of Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Joseph II  166
1000 Brüssel / Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 2301639
Fax: (+32) 2 2800108
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist der Zusammenschluss der 20 weithin selbständigen lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gesamtbevölkerung gehören ca. 23,4 Millionen Christen den Landeskirchen mit ihren 16.100 rechtlich selbständigen Kirchengemeinden an. Die diplomatische Vertretung der Evangelischen Kirche in Deutschland bei den Organen der Bundesrepublik Deutschland sowie der EU obliegt dem Bevollmächtigen des Rates der EKD mit Büros in Berlin und Brüssel. Das Büro Brüssel nimmt die Interessenvertretung gegenüber den Institutionen der EU wahr.

Die EKD ist Mitglied der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) und des Ökumenisches Rates der Kirchen (ÖRK).

Seit 1990 unterhält die EKD das eigene Büro in Brüssel. Seit Mai 2008 wird es von Frau Oberkirchenrätin Katrin Hatzinger geleitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brüsseler Büros beobachten das europäische Rechtsetzungsverfahren und vertreten die kirchlichen Positionen gegenüber den EU-Institutionen zu den Themen, die sich aus dem "Öffentlichkeitsauftrag der Kirche" ergeben; zum Beispiel die Beachtung der Menschenrechte in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, ethische Kriterien bei der Ausrichtung der europäischen Forschungspolitik, der Vorrang des Zivilen in der Konfliktbearbeitung, europäische Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit, sowie Fragen der Religionsfreiheit innerhalb der EU und bei Beitrittsverhandlungen. Darüber hinaus vertritt das Brüsseler Büro die institutionellen Interessen der EKD.

Das EKD-Büro Brüssel versteht sich auch als Informationsbüro für kirchliche Einrichtungen und Organisationen. Im Turnus von drei Monaten berichten die "EKD-Europa-Informationen" aus kirchlicher Sicht über das aktuelle politische Geschehen in Brüssel. Seit 2011 ist im EKD-Büro Brüssel die Servicestelle EU-Förderpolitik/-projekte untergebracht.

The Protestant Church in Germany (Evangelische Kirche in Deutschland - EKD) is the federation of the 20 mostly independent Lutheran, Reformed or Uniate regional churches in Germany. From the total population of Germany, about 23.4 million belong to one of the 16.100 parishes. The Representative of the Council of the Protestant Church in Germany constitutes the diplomatic wing and therefore represents the protestant Church in Germany to the Republic of Germany and the EU. To this end, two offices in Berlin and in Brussels exist, the Brussels Office being in charge of the representation to the EU-Institutions.

EKD is a member of the Conference of European Churches (CEC), the Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) and the World Council of Churches (WCC).

In 1990 the Protestant Church in Germany established the liaison-office at the seat of the EU institutions. Since May 2008, Senior Church Counsel Katrin Hatzinger has been Head of the "Brussels Office". Brussels staff monitors EU legislative proceedings and represents the interests and positions of the church vis-à-vis the Institutions on themes relevant to its public mission; i.e. ethics and the protection of human dignity. These can be relevant in policy areas like the European asylum and migration policy, European research policy, the primacy of civilian aspects in conflict resolution, foreign, security and development policies, and the enhancement of religious freedom and fundamental rights within the EU and in its external relations, including EU enlargement. Furthermore, the Brussels Office represents the institutional interests of the German Protest Church.

The Brussels Office is also an information agency for EKD, its member churches and church based organizations. Every third month, the newsletter "Europa-Informationen" is published. It reports, from a church perspective, on current political developments. Since 2011 the EKD office has a service desk for EU funding policy.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 9
Doplňujúce údaje: Mitarbeiter der Dienststelle sind: Leiterin des Büros, Assistentin der Leitung, Verwaltungsleiter, Verwaltungsangestellter, juristische Referentin, Referentin im Bereich Jugend und Bildung, Referentin für EU-Förderpolitik, Beraterin EU-Förderpolitik und Sachbearbeiter für Förderpolitik.

Staff of the office include: Head of the office, Assistance to the Head of office, Head of administration, Administrator, Legal advisor, Advisor in the field youth and education, Policy Officer for EU Funds, Funding Counselor, Administrative Assistant.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Julia Eichler 13.9.2014 11.9.2015
Gisela De Vries 26.9.2014 24.9.2015
Johan Wagner 24.9.2014 22.9.2015
Doris Klingenhagen 14.2.2014 12.2.2015
Katrin HATZINGER 30.7.2014 28.7.2015
Ulrike Klose 13.2.2014 11.2.2015
Anne Mareike Müller 13.2.2014 11.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Unsere aktuellen Tätigkeitsfelder sind unserer Homepage (http://www.ekd.eu) sowie unserem Newsletter (http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/bruessel/newsletter/europa_newsletter.html) zu entnehmen.

For our current activities, please visit our Homepage (http://www.ekd.de/english/eu_office_brussels.html) or consult our Newsletter (http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/bruessel/newsletter/europa_newsletter.html).

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 9
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • NEMECKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Das Brüsseler Büro ist unter anderem Mitglied der „European Platform on Asylum and Migration“ und hat die Geschäftsführung der „Working Group on EU Legislation” der Church and Society Commission der CEC inne. Des Weiteren unterstützt es aktiv die „European Sunday Alliance“.

The Brussels office is, amongst other networks, a member of the „European Platform on Asylum and Migration“ and manages the “Working Group on EU Legislation“ of the Church and Society Commission of CEC. Furthermore, it is an active supporter of the “European Sunday Alliance”.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 720 533
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 720 533
- dary:
- členské:
Evangelische Kirche in Deutschland : 720 533
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Finanzierung durch die Evangelische Kirche in Deutschland, für Einzelheiten siehe: http://www.ekd.de/download/zahlen_und_fakten_2013.pdf

Financing by the Protestant Church in Germany, for further details see: http://www.ekd.de/download/zahlen_und_fakten_2013.pdf

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.