Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (aka Portuguese Issuers)

Identifikačné číslo v Registri: 61515936038-82
Dátum registrácie: 15/06/2011 16:47:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 02/04/2015 13:57:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 02/04/2015 13:57:46
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 02/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (aka Portuguese Issuers)

AEM

Associação sem fins lucrativos

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Largo do Carmo, 4
P. O. BOX: 1.º Dto.
1200-092 Lisboa
PORTUGALSKO

(+351)218204970

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Abel Sequeira Ferreira

Director Executivo

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Abel Sequeira Ferreira

Director Executivo

    Ciele a poslanie

AEM, the Portuguese Issuers Association, is a not for profit organization that represents the point of view of the Portuguese companies towards Portuguese, European and international institutions and is also dedicated to contribute to the successful and sustainable development of the Portuguese capital market as a true funding source for companies and as a significant structure for the increased competitiveness of the Portuguese companies as well as to the country’s economic growth.
AEM represents all the issuing corporations and group of companies listed on the Lisbon Stock Exchange Index PSI 20, as well as the majority of issuing companies on the PSI General, and, as the representative voice of the Portuguese Issuers.
AEM aims to create an environment where the vast potential value of its members to the Portuguese economy could be thoroughly fulfilled.

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- "Capital Markets Union"
- “Market Abuse in the context of Trilogues” -“Corporate Social Reponsability”
-“KID/PRIPs – New Disclosure for Shares and Bonds”. -“Say on Pay”
-“Cross-Border Voting”
-“Related Party Transactions”
-“Financial Transaction Tax”
-“Long-term Financing”
-“EC Strategy on CSR”
-“RTS on Prospectus Related Issues” -“Shareholder Identification”
-“Audit Firm Rotation & Transitional Provisions”
- “MiFID II /MiFIR : SME Growth Markets”

- EU IPO Report: Rebuilding IPOs in Europe - Creating jobs and growth in European capital markets
- Iniciativa AEM para o Mercado de Capitais
- Governo Societário e Portugal - Relatório sobre o Grau de Acolhimento de Recomendações, Índice e Rating de Governo Societário (CORPORATE GOVERNANCE IN PORTUGAL - Report on the Degree of Compliance with Corporate Governance Recommendations Corporate Governance Index and Rating) - Desde 2010


 

Nie

Nie

European IPO Task Force

Nie

Member of the Board of European Issuers

- Participação no European IPO Task Force
- Chair do European Working Group da European Issuers em Mat´ria de "Financial Transaction Tax"

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Consultar a lista das empresas associadas da AEM aqui:
http://www.emitentes.pt/associados.php

Ao nível Europeu:
- Member of the Board of European Issuers
- Member of the European IPO Task Force
- Chair of the FTT European Working Group of European Issuers

Mais informação em www.europeanissuers.eu

Em Portugal:
- Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários
- Membro do Conselho Consultivo da CMVM

Mais informação em www.emitentes.pt

    Finančné údaje

01/2014  -  03/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.