Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (aka Portuguese Issuers)

Identifikačné číslo v Registri: 61515936038-82
Dátum registrácie: 15.6.2011 16:47:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.6.2014 11:42:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.6.2014 11:42:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (aka Portuguese Issuers)
Skratka: AEM
Právna forma: Associação sem fins lucrativos
Internetová stránka: http://www.emitentes.pt

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Abel Sequeira Ferreira
Funkcia: Director Executivo

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Abel Sequeira Ferreira
Funkcia: Director Executivo

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Largo do Carmo  4
P. O. BOX: 1.º Dto.
1200-092 Lisboa
PORTUGALSKO
Telefónne číslo: (+351) 218204970
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: AEM, the Portuguese Issuers Association, is a not for profit organization that represents the point of view of the Portuguese companies towards Portuguese, European and international institutions and is also dedicated to contribute to the successful and sustainable development of the Portuguese capital market as a true funding source for companies and as a significant structure for the increased competitiveness of the Portuguese companies as well as to the country’s economic growth.
AEM represents all the issuing corporations and group of companies listed on the Lisbon Stock Exchange Index PSI 20, as well as the majority of issuing companies on the PSI General, and, as the representative voice of the Portuguese Issuers, AEM aims to create an environment where the vast potential value of its members to the Portuguese economy could be thoroughly fulfilled.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


AEM (the Portuguese Issuers Association) is a non-profit organization incorporated as a collective legal entity in accordance with the Portuguese law, with the main aim of pursuing the common interests of the Association’s members, which can be all the entities and companies issuing securities, which are traded on a regulated market based, or operating, in Portugal, can be members of AEM.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Issuers
Chair of the FTT Working Group of European Issuers
Member of the IPO Task Force

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2014 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.