Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ONG GLOBE

Numer identyfikacyjny w rejestrze 59506248025-16
Data rejestracji: 12-02-09 01:50:01

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-13 20:18:44
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-13 20:18:44


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ONG GLOBE
Nazwa skrócona: GLOBE
Status prawny: ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Mohamed Yahya OULD EL EYIL
Pełniona funkcja: President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Mohamed Yahya OULD EYIL
Pełniona funkcja: President

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: RUE 234 ARAFAT SECTEUR 11 ROUTE LEKBEID ARAFAT 11
Skr. poczt.: 4561
4561 Nouakchott
MAURETANIA
Numer telefonu: (+00222) 22043703
Numer faksu: (+00222) 45297252
Inne dane kontaktowe: NOUAKCHOTT REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Arafat, Secteur 11, Route Lekbeid, ilot 667, Nouakchott - Mauritanie

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: bonne gouvernace et bonne gestion des affaires politiques.
Gestion durable des ressouces naturelles et de l'environnement
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające: ONG à but non lucratif

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Conduite des enquetes.
appui et renforcement des capacités des elus locaux
elaboration des rapports
partage des informations
camagnes de plaidoyer et lobbing

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 25
Liczba organizacji członkowskich: 0
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
PLATE FORUM DES ACTEURS NON ETATIQUES

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 15 000
w tym środki publiczne: 15 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 5 000
- ze źródeł krajowych: 2 500
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
Cotisations des membres : 5 000
Subvention : 2 500
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
MOHAMED YAHYA