Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

ONG GLOBE

Идентификационен номер в Регистъра: 59506248025-16
Дата на регистрация: 09/02/2012 01:50:01

Информацията за този субект е била последно изменена на: 13/01/2014 20:18:44
Последната годишна актуализация е извършена на: 13/01/2014 20:18:44

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

ONG GLOBE

GLOBE

ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

RUE 234, ARAFAT 11
ARAFAT SECTEUR 11 ROUTE LEKBEID
Пощенска кутия: 4561
4561 Nouakchott
МАВРИТАНИЯ

(+00222) 22043703

(+00222) 45297252

NOUAKCHOTT REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Arafat, Secteur 11, Route Lekbeid, ilot 667, Nouakchott - Mauritanie

    Правно отговорно лице

Господин  Mohamed Yahya OULD EL EYIL

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Mohamed Yahya OULD EYIL

President

    Цели и задачи

bonne gouvernace et bonne gestion des affaires politiques.
Gestion durable des ressouces naturelles et de l'environnement

 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Дейности

Conduite des enquetes.
appui et renforcement des capacités des elus locaux
elaboration des rapports
partage des informations
camagnes de plaidoyer et lobbing

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

5

ONG à but non lucratif

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

25

PLATE FORUM DES ACTEURS NON ETATIQUES

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

15 000 €

15 000 €

0 €

5 000 €

2 500 €

 €

5 000 €

2 500 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
MOHAMED YAHYA