Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BNP Paribas Securities Services

Identifikačné číslo v Registri: 59342528247-94
Dátum registrácie: 19/03/2012 16:42:45

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/04/2015 16:01:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/04/2015 16:01:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 21/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BNP Paribas Securities Services

Société en commandite par actions

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

rue d'Antin, 3
75002 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 142981234

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Patrick Colle

Gérant

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Laurence Caron-Habib

Responsable Affaires Publiques

    Ciele a poslanie

BNP Paribas Securities Services est la filiale de BNP Paribas spécialisée dans la gestion opérationnelle et la protection des titres financiers des investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers et des grandes entreprises du monde entier.
Nos clients : les gestionnaires de fonds (y compris des fonds alternatifs), les assureurs, les fonds souverains, les fonds de pension, les courtiers et les banques d’investissement, les banques, les grandes entreprises et les émetteurs.
Nous intervenons sur toutes les classes d’actifs -actions, obligations, OPCVM, fonds d’investissement, dérivés listés, dérivés OTC, cash-, sur les marchés du monde entier, avec une connaissance et une maîtrise parfaite des contraintes réglementaires locales et de leurs impacts fiscaux et juridiques.

  • európskej
  • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

UCITS V Directive, AIFM Directive, CSD Regulation, MIFID 2 / MIFIR, EMIR, Securities Financing Transactions Regulation, Capital Market Union...


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Toute la réglementation sur les institutions financières et sur les marchés notamment AIFM, UCITS, EMIR, MIFID2 / MIFIR, CSD, Solvency II, CRD4, Shadow Banking...

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 4  

4

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Maja Augustyn 24/02/2015 20/02/2016

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

BNP Paribas Securities Services est membre des associations professionnelles bancaires et de services d'investissement dans tous les pays où elle est présente. Elle participe également aux travaux des associations de gestion d'actifs et à certains Think-tank européens tels que Eurofi ou CEPS.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

L'essentiel du budget correspond aux coûts salariaux de l'équipe en charge de la veille réglementaire et aux frais indirects de fonctionnement.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Charte interne BNP Paribas "Représentation responsable auprès des autorités publiques"