Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

BNP Paribas Securities Services

Identifikačné číslo v Registri: 59342528247-94
Dátum registrácie: 19.3.2012 16:42:45

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.2.2014 9:05:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.2.2014 9:05:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: BNP Paribas Securities Services
Skratka:
Právna forma: Société en commandite par actions
Internetová stránka: http://securities.bnpparibas.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Patrick Colle
Funkcia: Gérant

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Laurence Caron-Habib
Funkcia: Responsable Affaires Publiques

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue d'Antin  3
75002 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 142981234
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: BNP Paribas Securities Services est la filiale de BNP Paribas spécialisée dans la gestion opérationnelle et la protection des titres financiers des investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers et des grandes entreprises du monde entier.
Nos clients : les gestionnaires de fonds (y compris des fonds alternatifs), les assureurs, les fonds souverains, les fonds de pension, les courtiers et les banques d’investissement, les banques, les grandes entreprises et les émetteurs.
Nous intervenons sur toutes les classes d’actifs -actions, obligations, OPCVM, fonds d’investissement, dérivés listés, dérivés OTC, cash-, sur les marchés du monde entier, avec une connaissance et une maîtrise parfaite des contraintes réglementaires locales et de leurs impacts fiscaux et juridiques.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Toute la réglementation sur les institutions financières et sur les marchés notamment AIFM, UCITS, EMIR, MIFID2 / MIFIR, CSD, Solvency II, CRD4, Shadow Banking...

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BNP Paribas Securities Services est membre des associations professionnelles bancaires et de services d'investissement dans tous les pays où elle est présente. Elle participe également aux travaux des associations de gestion d'actifs et à certains Think-tank européens tels que Eurofi ou CEPS.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

L'essentiel du budget correspond aux coûts salariaux de l'équipe en charge de la veille réglementaire et aux frais indirects de fonctionnement.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.