Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Taxpayers Association of Europe

Identifikačné číslo v Registri: 5903604107-54
Dátum registrácie: 30.6.2008 16:55:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.6.2014 14:07:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.6.2014 14:07:11


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Taxpayers Association of Europe
Skratka: TAE
Právna forma: Non Profit Organisation
Internetová stránka: http://www.taxpayers-europe.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Rolf von Hohenhau
Funkcia: Präsident

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Michael Jäger
Funkcia: Generalsekretär

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Nymphenburger Str.  118
80636 München
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49 89) 126008 20
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Taxpayers Association of Euorpe (TAE)
Avenue de la Renaissance 1
B-1000 Brüssel
Tel.: ++32/2/7402038
Fax: ++32/2/7402032

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Taxpayers Association of Europe (TAE), der europäische Bund der Steuerzahler (BdSt), wurde im Mai 1969 unter dem Namen European Taxpayers Association gegründet und in Luxemburg im Vereinsregister eingetragen. Im Jahr 1996 erfolgte die Umbenennung in TAE. Die europäische Steuerzahlerorganisation hat Büros in Brüssel und München.

Der Dachorganisation gehören derzeit 30 nationale Steuerzahlerorganisationen an. Alle Mitgliedsorganisationen behalten ihre Eigenständigkeit.

Die TAE entstand aus dem Wunsch der Bürger heraus, sich vor den zunehmenden Steuerforderungen des Staates zu schützen. Sie arbeitet darauf hin, eine Gesellschaft mit weniger Besteuerung und mehr persönlicher Freiheit zu schaffen.

Sie möchte zu mehr Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Sektor führen. Sie übt Einfluss auf die Gesetzgebung aus um die Steuerlast zu begrenzen. Sie versucht ungerechte Übergriffe von Steuereinziehern zu verhindern und für eine klare Information der Regierungsbesteuerung und Ausgaben zu sorgen.

Die TAE ist ein Zusammenschluss von Steuerorganisationen in Europa. Ihre Ziele sind:

Den Kontakt- und Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ländern und ihren Organisationen anzuregen.In Zusammenarbeit mit der World Taxpayers Associations ihre satzungsgemäßen Aufgaben auch international zu verfolgen.Die Steuerzahlerbewegung auf andere Länder zu übertragen.Vergleichsstudien über "öffentliche Ausgaben und Besteuerung zu erstellen.Gemeinsame Beratung von finanzpolitischen und steuerrechtlichen Grundsatz-und Einzelfragen.Gewährung gegenseitiger Hilfe, wenn diese von einer der TAE angeschlossenen Organisation erbeten wird.Forschungsprojekte über die Auswirkungen von Steuern und Staatsausgaben zu fördern.

Die Taxpayers Assocaition of Europe (TAE) ist eine parteipolitisch neutral und unabhängige Organisation.

Die Taxpayers Association of Europe (TAE) kämpft für:
• niedrigere Steuern
• einfachere und gerechtere Steuergesetze
• mehr persönliche Freiheit

Die Taxpayers Association of Europe kämpft gegen:
• Steuererhöhungen
• ausufernde Bürokratie
• öffentliche Verschwendung
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Die Taxpayers Association of Europe (TAE) kämpft für:
• niedrigere Steuern
• einfachere und gerechtere Steuergesetze
• mehr persönliche Freiheit

Die Taxpayers Association of Europe kämpft gegen:
• Steuererhöhungen
• ausufernde Bürokratie
• öffentliche Verschwendung

Die TAE versucht als Sprachrohr der Steuerzahler diesen Gehör zu verschaffen. Sie setzt sich für Transparenz der politischen Entscheidungsfindung ein. Sie ist damit ein natürliches Gegengewicht zu den nationalen und unternehmerischen Partikularinterssen.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rybolov a akvakultúra
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 800 000
Počet členských organizácií: 31
Členské organizácie (Počet členov) :
 • BdSt Belgien (150 Členovia)
 • BdSt Bulgarien (2 000 Členovia)
 • BdSt Dänemark (1 500 Členovia)
 • BdSt Deutschland (350 000 Členovia)
 • BdSt Estland (2 700 Členovia)
 • BdSt Finland (189 000 Členovia)
 • BdSt Frankreich (120 000 Členovia)
 • BdSt Georgien (1 500 Členovia)
 • BdSt Großbritannien (5 000 Členovia)
 • BdSt Italien (500 Členovia)
 • BdSt Kroatien (20 Členovia)
 • BdSt Luxenburg (200 Členovia)
 • BdSt Litauen (75 Členovia)
 • BdSt Lettland (350 Členovia)
 • BdSt Norwegen (18 000 Členovia)
 • BdSt Österreich (750 Členovia)
 • BdSt Polen (50 Členovia)
 • BdSt Portugal (50 Členovia)
 • BdSt Russland (700 Členovia)
 • BdSt Schweden (110 000 Členovia)
 • BdSt Slowakei (2 000 Členovia)
 • BdSt Serbien (100 Členovia)
 • BdSt Tschechien (20 Členovia)
 • BdSt Ukraine (2 000 Členovia)
 • BdSt Ungarn (120 Členovia)
 • BdSt Weißrussland (350 Členovia)
 • BdSt Schweiz (200 Členovia)
 • Niederlande (20 Členovia)
 • Spanien (100 Členovia)
 • Griechenland (100 Členovia)
 • Rumänien (50 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • BIELORUSKO
 • GRUZÍNSKO
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • UKRAJINA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Durchführung von Informationsveranstaltung und Events und/oder Unterstützung von Veranstaltung durch Referentstellung
so z. B.
mit der European Resource Bank
Heritage Foundation
World Taxpayers Association
Friedrich von Hayek Stiftung
Konrad Adenauer Stiftung
SME Union
Europäischer Wirtschaftssenat
Europäische Bewegung
Hanns Seidl Stiftung
Stockholm Network
Vereinigung zum Schutz der Interessen der Steuerzahler in Osteuropa und Zentralasien.

Eine Kooperation oder ein Netwerk ist für die TAE nur dann möglich, wenn es zu keinem Konflikt mit der satzungsgemäßen Zielsetzung kommt.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 200 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 158 500
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
Übernahme Kosten durch nationale Organistaionen : 158 500
z iných zdrojov: 41 500
- dary:
- členské: 41 500
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Alle Vorstände sowie der Generalsekretär der TAE erhalten keinerlei Vergütung/Gehalt für ihre Tätigkeit für die TAE. Sie arbeiten ehrenamtlich und werden, sofern sie nicht privat die Kosten tragen, von den nationalen Organisationen frei gestellt.

Die Taxpayers Association of Europe nimmt keinerlei staatliche Subventionen an.

Die Taxpayers Association of Europe wird insbesondere durch die nationalen Organisationen unterstützt, in dem diese ihre wissentschaftliche Grundlagenarbeit oder Referenten/Experten kostenlos zur Verfügung stellen.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Michael Jäger