Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Servicio de Apoyo Indigena

Identifikačné číslo v Registri: 58969145980-97
Dátum registrácie: 02/06/2011 20:05:41

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/04/2015 19:16:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30/04/2015 19:16:01
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 30/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Servicio de Apoyo Indigena

SAI

Asociacion

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Milano e/ Chile y Alberdi, 346
1261 Asuncion
PARAGUAJ

(+21) 443763

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Silvo Chirife

Representante Legal

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Caballero Santacruz Emilio

Coordinador

    Ciele a poslanie

El Servicio de Apoyo Indígena es una Asociación sin fines de lucro, una ONG con mas de 20 años de experiencia en el trabajo de fortalecimiento de organizaciones indígenas y fomento de la autogestión y autodeterminación de los pueblos nativos.

Tiene vasta experiencia de trabajo en diversos tipos de capacitaciones, sanitarias, educativas, legales, economicas y culturales.

Es reconocida por su probidad y antigüedad.

Tiene como misión el fortalecimiento de los pueblos indígenas de la región oriental del paraguay.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Derechos relativos a los púeblos indígenas.

Asesoramiento y seguimiento de organizaciones indígenas.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reconocimiento y fortalecimiento de los Pueblos Indigenas del Paraguay.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 5  

5

5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Energetika
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

5

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

200 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

200 000 €

200 000 €

0 €

El Servicio de Apoyo Indigena en 20 años de experiencia no registra ninguna incidencia desde el punto de vista de la transparencia.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Declaro que suscribo el siguiente código de conducta