Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (German Association of Political Consultants)

Identifikační číslo v rejstříku: 58798766431-41
Datum registrace: 15.8.11 16:04:06

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.8.13 17:12:33
Datum poslední roční aktualizace je 22.7.13 10:50:13


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (German Association of Political Consultants)
Zkratka: degepol
Právní forma eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.degepol.de

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dominik Meier
Funkce: Vorsitzender

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Dominik Meier
Funkce: Vorsitzender

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Französische Straße  55
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+030) 28 04 03 03
Číslo faxu: (+030) 28 09 54 58
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. (de'ge'pol) ist die Vereinigung deutschsprachiger Politikberater. Ihr Anliegen ist die Sicherung von Qualität und ethischen Standards in der Profession.
Die Mitglieder der Gesellschaft sind in den Bereichen Public Affairs, Kampagnenberatung und Politikfeldberatung in verschiedenen Ländern tätig. Sie arbeiten in Agenturen, Unternehmen, Organisationen, Parteien oder als Selbstständige. Die de'ge'pol ist unabhängig, parteiübergreifend und wird von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand getragen.

Folgende Ziele und Überlegungen bilden die Grundlage für einen Zusammenschluss der Politikberaterinnen und Politikberater in Deutschland zur de'ge'pol - Deutsche Gesellschaft für Politikberatung:

- Sicherung von Qualität und ethischen Standards in der Politikberatung: Registrierungspflicht von Interessenvertretern auf EU-Ebene und in Deutschland, allgemeingültiger Verhaltenskodex für Interessenvertreter, Transparenz in der Kommunikation und Einhaltung der Branchenkodizes (Deutscher Rat für Public Relations, DRPR);
- Vermittlung eines klaren Profils von Politikberatung und -management gegenüber den Akteuren im politischen Feld und einer interessierten Öffentlichkeit
- Aufbau eines gemeinsamen fachlichen Selbstverständnisses;
- Professionalisierung von Politikberatung durch Austausch, Kooperation und den Aufbau praxisorientierter Weiterbildungsangebote;
- Austausch über den technologischen "State of the art" im Bereich Politikberatung;
- Vertiefung des Austausches mit der internationalen Politikberatungsszene;
- Aufbau gemeinsamer Strukturen in der de'ge'pol - Deutsche Gesellschaft für Politikberatung


de'ge'pol is the association of professional German-speaking political consultants. Its main objective is to ensure quality and ethical standards within the profession.
Members of the association are active in the fields of Public Affairs, campaign consulting and policy consulting in various countries. They are engaged in agencies, businesses, organisations, parties or independently. de'ge'pol is independent, non-partisan, and is sustained by honorary work.

The following objectives and considerations create the basis for an amalgamation of political consultants in Germany into de'ge'pol – German Association of Political Consultants.

- ensuring quality and ethical standards in political consulting: a mandatory register for all interest representatives at EU level and in Germany, a common code of conduct for interest representatives, transparency in communication and compliance with common codes of conduct (German Council of Public Relations);
- communicating a clear profile of political consulting and management to the actors in the political sphere and to the interested public;
- developing a common specialist understanding of political consulting;
- the professionalisation of political consulting though the exchange of ideas, cooperation and the establishment of practical opportunities for education and training;
- exchange on state of the art technologies in the area of political consulting;
- deepening the exchange with the international political consultant community;
- developing common structures in the de'ge'pol – German Association of Political Consultants
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Die Sicherung von Qualität und ethischen Standards in der Politikberatung gehört zu den wichtigsten Zielen der de'ge'pol. In diesem Sinne setzt sie sich für eine Registrierungspflicht von Interessenvertretern auf EU-Ebene ein, darüber hinaus für einen allgemeingültigen Verhaltenskodex für Interessenvertreter, Transparenz in der Kommunikation und Einhaltung der Branchenkodizes (Deutscher Rat für Public Relations, DRPR).

Ensuring quality and ethical standards in political consulting are important objectives of the de'ge'pol: Therefore the de'ge'pol supports a mandatory register for all interest representatives at EU level, a common code of conduct for interest representatives, transparency in communication and compliance with common codes of conduct (German Council of Public Relations).

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 168
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • NĚMECKO
 • RAKOUSKO

 • BOLÍVIE
 • MEXIKO
 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Die de'ge'pol ist einer von vier Trägerverbänden des Deutschen Rats für Public Relations (DRPR).
Die de'ge'pol ist seit langem im Dialog mit europäischen Schwesterverbänden wie der Society of European Affairs Professionals (SEAP), der European Public Affairs Consultancies’ Association (EPACA), der European Association of Political Consultants (EAPC) und nationalen Vereinigungen wie der britischen Association of Professional Political Consultants (APPC) oder dem Austrian Lobbying and Public Affairs Council (ALPAC), aber auch der International Association of Political Consultants (IAPC). Die de'ge'pol ist vertreten im europäischen Public Affairs Netzwerk P.A.C.E (Public Affairs Community of Europe).

de'ge'pol is one of four members of the German Council of Public Relations, an institution of self-regulation for communication activities in Germany (www.drpr-online.de).
Since its formation, de'ge'pol is in close contact with the Society of European Affairs Professionals (SEAP), the European Public Affairs Consultancies’ Association (EPACA), the European Association of Political Consultants (EAPC) as well as with national associations like the Association of Professional Political Consultants (APPC) or the Austrian Lobbying and Public Affairs Council (ALPAC), but also with the International Association of Political Consultants (IAPC). The de'ge'pol is part of the European Public Affairs network P.A.C.E (Public Affairs Community of Europe).

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 36 420
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 36 420
- dary: 0
- členské příspěvky: 25 111
Spenden : 0
Aufwandsentschädigung DRPR-Geschäftsstelle : 3 750
Rückstellungen aus 2011 (inkl. Steuern) : 7 559
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Wir schätzen die Kosten für die direkte Lobbyarbeit der de'ge'pol auf EU-Ebene auf unter 1000 €. Darin enthalten sind die anteiligen Gehaltskosten unseres Referenten für Schreiben und Stellungnahmen an die EU-Organe, die Kosten für Pressearbeit sowie Büro- und Portokosten.


We estimate that the costs for direct lobbying at EU level don’t exceed 1000€. This includes salary for our assistant who prepares letters and responses to the organs of the EU, costs for press work, office expenses and postal charges.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
de'ge'pol Verhaltenskodex