Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries

Identifikačné číslo v Registri: 58041461167-22
Dátum registrácie: 18/02/2009 12:30:27

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 28/01/2015 12:24:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28/01/2015 12:24:34
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 28/01/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries

BIPAR

Aisbl

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

Avenue Albert-Elisabeth, 40
1200 Brussels
BELGICKO

(+32)27356048

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Alessandro DE BESI

Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Nico DE MAESSCHALCK

Directeur

    Ciele a poslanie

In accordance with our bylaws, the objectives of BIPAR are :
1) to exchange information between its members;
2) to examine jointly subjects of general interest;
3) to brief national or international organisations and to represent the industry on such organisations;
4) to intervene with public authorities to defend the interests of the industry;
5) to inform the public of the role of producers of insurance and reinsurance.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

IMD II, PRIPS, MIFID


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

BIPAR promotes and defends the Public Affairs interests of its members with European and international institutions.
The range of interests is wide : taxation, international trade, insurance and insurance intermediation regulation, financial regulation, competition,...

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4  

4

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Isabelle AUDIGIER 17/12/2015 20/11/2016
Nico DE MAESSCHALCK 17/12/2015 20/11/2016
Rebekka DE NIE 17/12/2015 20/11/2016
François LESTANGUET 04/12/2015 20/11/2016

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

World federation of Insurance Intermediaries (WFII)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € a < 299 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

BIPAR is financed by way of membership fees of its members

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.