Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Identifikačné číslo v Registri: 57404866950-33
Dátum registrácie: 14/10/2011 17:53:25

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/09/2014 09:13:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/09/2014 09:13:28

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

KoWi

eingetragener Verein (e. V.)

    Oddiel registrácie

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Ahrstrasse, 45
53175 Bonn
NEMECKO

(+49) 228 95997 11

(+) 

Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Dr. Jens-Peter Gaul

Leiter

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Dr. Claudia Eggert

Leiterin Büro Brüssel

    Ciele a poslanie

Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.

  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

  • NEMECKO

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

2 021 000 €

2 021 000 €

 €

 €

2 021 000 €

 €

 €

 €

 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.