Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen

Numer identyfikacyjny w rejestrze 57404866950-33
Data rejestracji: 11-10-14 17:53:25

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-17 09:13:28
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-17 09:13:28


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen
Nazwa skrócona: KoWi
Status prawny: eingetragener Verein (e. V.)
Strona internetowa: http://www.kowi.eu

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Jens-Peter Gaul
Pełniona funkcja: Leiter

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Dr. Claudia Eggert
Pełniona funkcja: Leiterin Büro Brüssel

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Ahrstrasse  45
53175 Bonn
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 228 95997 11
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Büro Brüssel:

KoWi
Rue du Trône 98
1050 Brüssel

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Die "Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen" (KoWi) ist die gemeinsame Serviceplattform der im "Verein zur Förderung der europäischen und internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V." zusammengeschlossenen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Ihr Angebot sind Information, Beratung und Schulung zur EU-Forschungsförderung für Forschende und Administratoren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. KoWi unterhält Büros in Bonn und Brüssel.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • niższym niż krajowy
  • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Monitoring der EU-Forschungspolitik in Bezug auf Horizon 2020

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • badania naukowe i technologia

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 0
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
  • NIEMCY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 2 021 000
w tym środki publiczne: 2 021 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 2 021 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.