Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 5583538289-69
Dátum registrácie: 7.8.2008 15:36:22

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.7.2013 9:59:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.7.2013 9:59:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.
Skratka: UEGD e.V.
Právna forma: Berufsverband
Internetová stránka: http://www.uegd.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Holger Rettig
Funkcia: Präsident

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Holger Rettig
Funkcia: Präsident

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Mergenthaler Str.  10
30880 Laatzen
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 511 86659840
Fax: (+49) 511 86659841
Ďalšie kontaktné údaje: Postadresse:
Unternehmerverband Erotik Gewerbe Deutschland e.V.
- Bundesgeschäftsstelle -
Postfach 72 11 44
30531 Hannover
Allemagne/Germany

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: I n t e r e s s e n b e r e i c h

- Wahrung und Förderung der wirtschaft-
lichen, rechtlichen und politischen
Interessen seiner Mitglieder;

- Kompetenzzentrum in Sachen Recht und
Steuern;

- Schulung und Beratung seiner Unter-
nehmerinnen und Unternehmer;

- Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb,
um Chancengleichheit zu gewährleisten;

- Zusammenarbeit mit den des Erotik Ge-
werbes beteiligten Institutionen (Be-
hörden des Bundes, der Länder und Ge-
meinden, Gewerkschaften, Selbsthilfe-
organisationen);

- Weiterentwicklung des Prostitutions-
gesetzes, um Transparenz und Rechts-
sicherheit zu erlangen;

- Änderung, bzw. Überarbeitung von
Bundes- und Ländergesetzen sowie
Verordnungen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Sowohl die Prostitution, als auch der Betrieb von Prostitutionsstätten ist in Deutschland seit 2002 legalisiert (Prostitutionsgesetz).
Immer mehr Gesetze werden von der EU erlassen, die in nationales Recht umzuwandeln sind, sowie bei Erlass von nationalen Gesetzen diese auf EU-Konformität geprüft sein müssen.

Ohne ständige Beobachtung der EU-Politik und EU-Gestzgebung ist eine Verbandsarbeit zum Wohle seiner Mitglieder nicht mehr denkbar.

Die Verbesserung und Transparenz der rechtlichen Rahmenbedingungen im Erotikgewerbe ist nicht nur ein nationales Ziel, sondern soll im Dialog mit anderen Nationen der Entkriminalisierung dienen.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 6 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Der jährliche Finanzaufwand wurde von 12.000 EUR auf 6.000 EUR halbiert, weil zwar ÜBER das Sexgewerbe geredet wird, aber nicht MIT dem Sexgewerbe!
Die Kosten setzen sich zusammen aus Informationsbeschaffung und Informationsaufbereitung.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.