Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

AIBI aisbl

Identifikačné číslo v Registri: 55835028654-55
Dátum registrácie: 24.4.2012 11:18:25

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.4.2014 20:28:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.4.2014 20:28:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: AIBI aisbl
Skratka: AIBI
Právna forma: International Association of Plant Bakers
Internetová stránka: http://www.aibi.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Susanne  Döring
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Susanne  Döring
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Grand Place  10
1000 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 23611900
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Association is a non-profit making organisation whose main purpose is to represent, promote and project the interests of plant bakers in Europe and beyond as appropriate. The Association represent the member interests at the institutions of the European Union and other international institutions and organisations. AIBI aisbl examines and monitors existing and proposed legislation and regulations and provides scientific, technical and consumer oriented information about bakery products. As well AIBI aisbl promotes and enhances the positive image of bread to consumers and to the media.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


AIBI was active in open consultations of the European Union in the area of internal market and unfair trading systems.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.