Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

AIBI aisbl

Identifikačné číslo v Registri: 55835028654-55
Dátum registrácie: 24/04/2012 11:18:25

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 26/02/2015 10:51:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/02/2015 10:51:23
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 26/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

AIBI aisbl

AIBI

International Association of Plant Bakers

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Grand Place, 10
1000 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 23611900

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Susanne  Döring

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Susanne  Döring

Secretary General

    Ciele a poslanie

The Association is a non-profit making organisation whose main purpose is to represent, promote and project the interests of plant bakers in Europe and beyond as appropriate. The Association represent the member interests at the institutions of the European Union and other international institutions and organisations. AIBI aisbl examines and monitors existing and proposed legislation and regulations and provides scientific, technical and consumer oriented information about bakery products. As well AIBI aisbl promotes and enhances the positive image of bread to consumers and to the media.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Regulation Food Information to Consumers

Coordinator of FP7 Project FLOURplus (www.flourplus.eu)


 

Nie

Advisory Forum of the Food Chain
EU Working group on Food Losses - Food Waste
EFSA Stakeholder Forum (Observer)

Nie

Nie

Nie

AIBI was active in open consultations of the European Union in the area of internal market affairs

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1  

1

0,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Podniky
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Verejné zdravie
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.aibi.eu/aibi-member-associations/

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

12 000 €

FP7 Project FLOURplus

0 €

FP7 Project FLOURplus

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.