Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesverband der Zigarrenindustrie

Identifikačné číslo v Registri: 55551597307-48
Dátum registrácie: 30/11/2011 15:38:15

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/02/2015 08:27:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/02/2015 08:27:40
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesverband der Zigarrenindustrie

BdZ

Verein

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Gotenstrasse, 27
53175 Bonn
NEMECKO

(+49) 228 364026

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bodo Mehrlein

Geschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bodo Mehrlein

Geschäftsführer

    Ciele a poslanie

Interessensvertretung der Mitglieder

  • európskej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Tabakproduktrichtlinie
Tabaksteuer


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Bodo MEHRLEIN 06/11/2014 04/11/2015

    Oblasti záujmu

  • Clá
  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Spotrebitelia
  • Verejné zdravie
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.zigarren-verband.de/bdz/ueber-den-bdz/mitglieder

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.