Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne

Identifikačné číslo v Registri: 54047584279-27
Dátum registrácie: 1.10.2010 16:59:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 26.9.2014 9:25:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.9.2014 9:25:58


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne
Skratka: UP - LUNiASM
Právna forma: Associazione con personalità giuridica
Internetová stránka: http://www.uniasm.it

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Think tanky a výskumné inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Valter Violanti
Funkcia: Presidente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Marco Violanti
Funkcia: socio

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Cassia  275c
01019 Vetralla (VT)
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 068813380
Fax: (+39) 068815586
Ďalšie kontaktné údaje: indirizzo dell'ufficio amministrativo e contabile Piazza Marianna Benti Bulgarelli, 45 00139 Roma (Italy)

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: La Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, appartiene alla comunità scientica e culturale internazionale; non persegue fini di lucro ed è senza legami di appartenenza politica; svolge attività di ricerca, studio, didattica e formazione anche con l'utilizzo e tecnologie informatiche e telematiche a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibile agli studenti i servizi offerti dai corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


nessuna

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Kultúra
  • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 60
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane - CNUPI

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 59 499
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 59 499
- dary: 18 550
- členské: 0
Corsi formazione privati : 40 949
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

La UP-LUniASM trae il suo sostentamento dalle attività di formazione e non da finanziamenti publici e non potendo avere utili, da statuto, investe il totale nella ricerca.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.