Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne

Identifikačné číslo v Registri: 54047584279-27
Dátum registrácie: 01/10/2010 16:59:39

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/02/2015 19:14:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/02/2015 19:14:15
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne

UP - LUNiASM

Associazione con personalità giuridica

    Oddiel registrácie

IV - Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Cassia, 275c
01019 Vetralla (VT)
TALIANSKO

(+39) 068813380

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Valter Violanti

Presidente

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Marco Violanti

socio

    Ciele a poslanie

La Università Popolare LUniASM - Libera Università Telematica Arti e Scienze Moderne, appartiene alla comunità scientica e culturale internazionale; non persegue fini di lucro ed è senza legami di appartenenza politica; svolge attività di ricerca, studio, didattica e formazione anche con l'utilizzo e tecnologie informatiche e telematiche a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibile agli studenti i servizi offerti dai corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Corsi di formazione

Leggi speciali per le scuole di formazione, riunioni parlamento europeo, partecipazione a eventi riguardanti il parlamento europeo


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

nessuna

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 4  

4

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Kultúra
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

60

  • TALIANSKO

Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane - CNUPI

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

59 499 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

59 499 €

18 550 €

0 €

40 949 €

La UP-LUniASM trae il suo sostentamento dalle attività di formazione e non da finanziamenti publici e non potendo avere utili, da statuto, investe il totale nella ricerca.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.