Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

OLD'UP

Identifikačné číslo v Registri: 53704972068-20
Dátum registrácie: 27.7.2009 17:00:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.8.2014 20:16:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.8.2014 20:16:53


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: OLD'UP
Skratka:
Právna forma: Association française Loi 1901
Internetová stránka: http://www.old-up.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Maurice Tubiana
Funkcia: Président

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Anne-Marie DUMONT
Funkcia: Chargée des projets FSE et UE

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Quai Voltaire  23
75007 PARIS
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+00 33) 6 03 21 39 80
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Le réseau européen s'étoffe = grande joie

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Les membres de l'Association sont des personnes de la deuxième étape de la retraite qui couvre le temps de vie entre les jeunes "seniors" et les personnes âgées en perte d'autonomie. Nous appelons ce groupe les OLD'UP - Plus si jeunes mais pas si vieux. Nous avons pris conscience des apports et des besoins spécifiques de ce groupe des 75 à 90 ans.
Les objectifs sont :
- l'établissement de liens durables entre les trois groupes dits âgés et, plus largement, entre les générations et les différentes étapes de la vie
- la création et la promotion, avec les personnes elles-mêmes, d'une dynamique d'utilité citoyenne, culturelle et sociale.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 320
Doplňujúce údaje: Le nombre de bénévoles et de membres actifs est croissant depuis l'année européenne 2012 "Vieillissement actif et relations intergénérationnelles". Leur investissement dans de nombreux ateliers est source d'enrichissement.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Alerte des pouvoirs publics pour faire apparaître l'identité spécifique de ce groupe des personnes âgées mais autonomes et actives.
Faire reconnaître l'utilité sociale des OLD'UP en préconisant la collaboration avec les autres générations et la participation des Aînés dans les instances locales.
Information sur les besoins spécifiques de ce groupe pour éviter que les mini handicaps ne les écartent pas de cette participation active : réclamer, par exemple, un accès facilité aux bâtiments publics par plans inclinés, par rampes d'escalier.
Nous avons répondu à la consultation sur la possibilité de désigner 2012 comme l'année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle = V.A.S.I.
Nous avons participé activement au Collectif VASI = Vas'y !

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
L'Association, créée en 2008, est "jeune".
La création de liens entre des partenaires européens se réalise pleinement depuis les travaux communs pour l'Année européenne 2012.
Les liens les plus actifs sont en Slovénie, en Italie et en Belgique.
Les relations sont étroites avec la Plateforme AGE présente également dans ce registre.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 600000  € a < 700000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.