Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

Identifikačné číslo v Registri: 52890322154-23
Dátum registrácie: 18.8.2009 9:31:24

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.7.2014 9:03:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.7.2014 9:03:32


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES
Skratka:
Právna forma: asociativa
Internetová stránka: http://www.confrariasgalicia.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  BENITO GONZALEZ SINEIRO
Funkcia: PRESIDENTE

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  SERGIO LOPEZ GARCIA
Funkcia: SECRETARIO

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Palmeiras,  84-A1
15895 Ames - A Coruña
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+981) 941 775
Fax: (+981) 941756
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: El objeto de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector pesquero-marisquero de Galicia y está compuesta por las 3 Federaciones Provinciales y las 62 Cofradías de Pescadores Gallegas lo que es igual a 22.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo . El proceso de constitución de una entidad como esta supuso un impulso de importantes consideraciones para un sector tan imprescindible en la economía gallega como es el de la pesca artesanal y el marisqueo.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
  • celoštátnej
  • európskej
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 15
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Reforma de la PPC relativa a la pesca.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Rybolov a akvakultúra

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
- Consejo Gallego de Pesca.
- Consejo Gallego de Medio Ambiente.
- Consejo Gallego de Estadistica.
- RAC- Atlantico Suroeste.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.