Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES

Numer identyfikacyjny w rejestrze 52890322154-23
Data rejestracji: 09-08-18 09:31:24

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-22 09:03:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-22 09:03:32


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: FEDERACION GALLEGA DE COFRADIAS DE PESCADORES
Nazwa skrócona:
Status prawny: asociativa
Strona internetowa: http://www.confrariasgalicia.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  BENITO GONZALEZ SINEIRO
Pełniona funkcja: PRESIDENTE

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  SERGIO LOPEZ GARCIA
Pełniona funkcja: SECRETARIO

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Palmeiras,  84-A1
15895 Ames - A Coruña
HISZPANIA
Numer telefonu: (+981) 941 775
Numer faksu: (+981) 941756
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: El objeto de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores es la coordinación, gestión y representación de los intereses económicos y sociales del sector pesquero-marisquero de Galicia y está compuesta por las 3 Federaciones Provinciales y las 62 Cofradías de Pescadores Gallegas lo que es igual a 22.000 profesionales de la pesca de bajura y del marisqueo . El proceso de constitución de una entidad como esta supuso un impulso de importantes consideraciones para un sector tan imprescindible en la economía gallega como es el de la pesca artesanal y el marisqueo.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • niższym niż krajowy
  • krajowym
  • europejskim
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 15
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Reforma de la PPC relativa a la pesca.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • rybołówstwo i akwakultura

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
- Consejo Gallego de Pesca.
- Consejo Gallego de Medio Ambiente.
- Consejo Gallego de Estadistica.
- RAC- Atlantico Suroeste.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.