Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft

Αριθμός μητρώου: 52480025414-09
ημερομηνία της εγγραφής: 03/03/2011 19:36:50

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/02/2015 17:34:14
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/02/2015 17:34:14
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft

Official Procurement Consulting Ltd.

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Erzsébet, 5
tér
3525 Miskolc
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

(+36-46) 565414

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dr. Guba Zoltán

Executive Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Dr. Guba Zoltán

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

The Hungarian Official Procurement Consulting Ltd. was founded with the express aim to ensure for our partners the professional liquidation of procurement procedures with the help of our experts who has widespread theoretical knowledge and extensive professional experience.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Közbeszerzési jogorvoslati irányelv kidolgozása


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Részvétel az Európai Bizottság által az európai közbeszerzési piac modernizálásáról indított konzultációban.

Részvétel az Európai Bizottság magas szintű közbeszerzési konferenciáján Brüsszelben.

Részvétel az új közbeszerzési jogorvoslati irányelv kidolgozásának szakértői előkészítési munkálataiban.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   50%: 0   25%: 1

2

1,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανάπτυξη
  • Εσωτερική αγορά
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

    Μέλη

European Institute of Public Administration (EIPA)
6201 BE Maastricht (NL)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2012  -  12/2012

< 9.999 €

< 99.999 €

  • Miskolci Egyetem

  • Óbudai Egyetem

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

-

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.