Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

European Rural Poultry Association

Identifikační číslo v rejstříku: 5235485727-61
Datum registrace: 04/12/2008 16:37:22

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/02/2015 10:46:17
Datum poslední roční aktualizace je: 27/02/2015 10:46:17
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European Rural Poultry Association

ERPA

Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

rue du Faubourg Poissonnière, 7
75009 Paris
FRANCIE

(+33) 1 82730699

    Osoba s právní odpovědností

pan  Oscar BERLANDA

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Marie Guyot

Secrétaire Générale

    Cíle a úkoly

L’association ERPA a pour objet la mise en œuvre d'actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de l’Union Européenne pour :
- défendre, par tous moyens, soutenir et développer la production de volailles rurales au sein de l’Union européenne. Par « volailles rurales », on entend toute production avicole permettant le maintien d'une activité familiale s’inscrivant dans une agriculture paysanne. Cette défense se fera en soulignant notamment le lien social qu’elle maintient dans le tissu rural.
- défendre les modes d'élevage extensifs et familiaux, dont l'élevage de volailles en plein air
- représenter ses membres auprès des instances professionnelles et publiques européennes, notamment auprès de la Commission européenne
- informer ses adhérents, coordonner leurs actions et adopter des positions communes afin de favoriser cette défense et cette représentation au niveau européen
- et d'une manière générale, mettre en oeuvre toute action visant à favoriser la production et la commercialisation de volailles rurales et à prendre en compte leurs particularités dans l'établissement de la réglementation européenne et de la politique européenne agricole, économique et sanitaire.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

suivi de la règlementation européenne en volailles / oeufs / qualité / sanitaire / hygiène / santé animale / bien-être animal / agriculture biologique
- participations aux groupes de dialogue civilsur ce sujet
- défense des producteurs européens de volailles rurales


 

Ne

Groupe de dialogue civil de la DG agri

GDC agriculture biologique
GDC qualité/promotion
GDC produits animaux : volailles/oeufs.

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Ochrana spotřebitele
  • Zemědělství a rozvoj venkova
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.erpa-ruralpoultry.eu/adherents.php

aucune

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.