Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 52346377041-06
Dátum registrácie: 27/10/2011 15:47:08

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 10:53:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 10:53:16
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

BVE

e.V.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
NEMECKO

(+4930)200786154

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Christoph Minhoff

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Tobias Andres

Leiter Büro Brüssel

    Ciele a poslanie

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelhersteller.

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Außenhandel, Umweltgesetzgebung, Wettbewerb


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Agrar-, Rohstoff-, Umwelt-, Energie-, Wettbewerbs-, Außenhandelspoltik.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rozširovanie
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Mitglied bei FoodDrinkEurope

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.