Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 52346377041-06
Dátum registrácie: 27.10.2011 15:47:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.9.2013 7:59:06
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.9.2013 7:59:06


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.
Skratka: BVE
Právna forma: e.V.
Internetová stránka: http://www.bve-online.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christoph Minhoff
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Tobias Andres
Funkcia: Leiter Büro Brüssel

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Claire-Waldoff-Straße  7
10117 Berlin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+4930) 200786154
Fax: (+4930) 200786254
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist die wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Lebensmittelhersteller.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Agrar-, Rohstoff-, Umwelt-, Energie-, Wettbewerbs-, Außenhandelspoltik.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Mitglied bei FoodDrinkEurope

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.