Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Deutscher ReiseVerband

Identifikačné číslo v Registri: 51981812506-57
Dátum registrácie: 14.10.2009 10:32:20

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.4.2014 13:39:36
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.9.2013 9:08:12


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Deutscher ReiseVerband
Skratka: DRV
Právna forma: eingetragener Verein (e.V.)
Internetová stránka: http://www.drv.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Hans-Gustav Koch
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Lena Düpont
Funkcia: Europareferentin

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Schicklerstrasse  5-7
10179 Berlin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 30284060
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der Deutsche ReiseVerband ist der drittgrößte Verband der Reisebranche weltweit.
Die Deutschen sind schon seit vielen Jahren Reiseweltmeister. Mit rund 60 Milliarden Euro geben die Bundesbürger alljährlich mehr Geld für Auslandsreisen aus als jede andere Nation. Die Tourismusbranche bietet in Deutschland 2,8 Millionen Arbeitsplätze. Allein bei Reisebüros und Reiseveranstaltern sind rund 63.000 Menschen beschäftigt. Rund acht Prozent des Brutto-Inlandsprodukts wird von der Reisebranche erwirtschaftet. Damit ist sie ein entscheidender Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft.
Der DRV ist die führende Interessenvertretung aller Unternehmen der Reisebranche in Deutschland. Er repräsentiert Reiseveranstalter und Reisebüros aller Organisationsformen und Größen, Leistungsträger (Anbieter von Einzelleistungen in der Reisebranche) und ausländische Fremdenverkehrsämter gegenüber der Politik und der Wirtschaft im In- und Ausland. Er informiert die Öffentlichkeit über die Vorteile der organisierten Reise und den professionellen Reisevertrieb. Zugleich stärkt er die organisierte Urlaubsreise und die professionell vermittelte Geschäftsreise. Der DRV ist nach dem amerikanischen ASTA und der englischen ABTA der drittgrößte Verband der Reisebranche weltweit.
Über 80 Prozent des Umsatzes der deutschen Reisebüro- und Reiseveranstaltermarkts werden von den Mitgliedern des Branchenverbands erwirtschaftet. Seine Mitgliedsunternehmen vom inhabergeführten Einzelunternehmen bis zum börsennotierten internationalen Konzern machen den DRV zu einem der weltweit größten und einflussreichsten Verbände der Reisebranche.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Dirk Inger 21.6.2014 19.6.2015
Lena Düpont 3.4.2014 1.4.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Der DRV beobachtet und begleitete alle für die Reisebranche relevanten politischen Diskussionsprozesse, Meinungsbildungs- und Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene. Dies betrifft insbesondere die Tourismuspolitik, die Verbraucherpolitik und die Transportpolitik der EU. Von besonderer Bedeutung ist für den DRV die Revision der Pauschalreiserichtlinie.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Auf europäischer Ebene ist der DRV Mitglied in zwei Dachverbänden Mitglied: Der European Travel Agents' and Tour Operators' Association (ECTAA) sowie in der Guild of European Business Travel Agents (GEBTA).

Auf nationaler Ebene ist der DRV Mitglied im Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT), der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement (DGVM), des Deutschen Normungs Instituts (DIN), im Bund Deutscher Pressesprecher, der Rechtsanwaltskammer, der Europäischen Bewegung Deutschlands (EBD) sowie bei der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.