Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Deutscher Fussball-Bund

Identifikačné číslo v Registri: 51323296463-55
Dátum registrácie: 23.8.2011 12:21:25

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.7.2013 7:59:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.7.2013 7:59:47


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Deutscher Fussball-Bund
Skratka: DFB
Právna forma: eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.dfb.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Wolfgang Niersbach
Funkcia: Präsident

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Stefan Brost
Funkcia: Leiter EU-Verbindungsbüro

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Otto-Fleck-Schneise  6
60528 Frankfurt
NEMECKO
Telefónne číslo: (+4969) 67880
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der DFB ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, dessen Aufgabe es ist, den Fußballsport und seine Entwicklung, vor allem in seinem Jugendbereich, zu fördern und den deutschen Fußballsport im In- und Ausland zu vertreten.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Stefan BROST 6.12.2013 4.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Beratungen über die Umsetzung des Artikels 165 AEUV. Entwicklung des Glücksspiels auf EU-Ebene. Urheberrechte.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Šport
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.