Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

GMM EUROPE

Αριθμός μητρώου: 49761296365-68
ημερομηνία της εγγραφής: 4/8/2011 12:13:16 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 8/7/2014 11:01:25 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 8/7/2014 11:01:25 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: GMM EUROPE
Ακρωνύμιο: GMM
Νομικό καθεστώς: unlimited partnership
Δικτυακός τόπος: http://www.gmmeurope.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Gergely Medgyessy
Θέση: managing director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Gergely Medgyessy
Θέση: managing director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 16 Marvany 
1012 Budapest
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+361) 2131000
Αριθμός φαξ: (+361) 2131004
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: GMM EUROPE's goal is to efficiently represent its Clients' interests in their continuous dialogue and co-operation with the institutions of the European Union in Brussels and at other international fora. Our work consists of i.e. attending meetings of Parliament or its bodies declared open to the public.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία: Mr. Gergely Medgyessy: follows regularly the work of the European Parliament and European Commission related to GMM EUROPE's Clients' interests, attends meetings of these institutions, consults with stakeholders.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Dossiers related above all to telecommunications, information society and related fields, e.g.: Digital Agenda for Europe, First Radio Spectrum Policy Programme, EU roaming regulations, regulations on ENISA, Commission initiatives on open internet and net neutrality, review of the scope of universal service, state aid policy concerning broadband deployment and other policy instruments promoting broadband deplyment, single telecoms market package, network and information security, Commission initiatives on consumer protection, data protection reform, Connecting Europe Facility, etc.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Mr. Gergely Medgyessy, managing director of GMM EUROPE is a founding member of EPACA (European Public Affairs Consultancies' Association) and former member of EPACA's Management Committee.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
< 50000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • Magyar Telekom Nyrt.

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
EPACA Code of Conduct