Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Naturalists Club Poland

Αριθμός μητρώου: 49269345249-25
ημερομηνία της εγγραφής: 7/2/2011 5:32:52 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 13/1/2014 1:48:36 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 13/1/2014 1:48:36 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Naturalists Club Poland
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: NGO
Δικτυακός τόπος: http://www.kp.org.pl

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Robert Stanko
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Pawel Pawlaczyk
Θέση: samodzielny specjalista

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 22 1 Maja 
66-200 Swiebodzin
ΠΟΛΩΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+48) 683828236
Αριθμός φαξ: (+48) 683828236
Άλλα στοιχεία: Member of CEEWeb

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Nature conservation, implementation of nature conservation projects. Implementation and management of Natura 2000. Implementation of Water Framework Directice. Protecting biodiversity.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Ramowa Dyrektywa Wodna, Natura 2000

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Περιβάλλον
  • Προϋπολογισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 350
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
  • ΠΟΛΩΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
CEEWeb for Biodiversity

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 605.755
από δημόσια χρηματοδότηση: 602.025
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 180.765
- από εθνική χρηματοδότηση: 363.790
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 57.470
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 3.730
- δωρεές: 3.000
- συνδρομές μελών: 730
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.