Percorso di navigazione

Altri strumenti    Profilo del soggetto registrato

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Numero di identificazione nel Registro: 49149349131-64
Data d'iscrizione: 11/07/2012 00:36:10

Le informazioni su questo soggetto sono state modificate il: 30/04/2015 01:25:09
Data dell'ultimo aggiornamento annuale: 30/04/2015 01:25:09
Prossimo aggiornamento previsto al più tardi il: 30/04/2016

    Entità registrata: organizzazione o lavoratore autonomo

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

AUTONOM (néant)

    Categoria di registrazione

I - Società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti indipendenti

Consulenti indipendenti

    Recapito

PLAÇA FRANCESC MACIÀ, 8, 2-1
08029 BARCELONA
SPAGNA

(+34)930086453

    Responsabile legale

Signor  MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Titular del despatx

    Responsabile delle relazioni con l’UE

Signor  MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Titular del bufet

    Obiettivi e compiti

Com a despatx d'Advocats, defensem els interessos dels nostres clients, en qüestions internes o per conflictes i litigis amb tercers que resolem extrajudicialment o judicial.
Ens dediquem preferentment al dret privat, dret civil, mercantil i immobiliari. Estem especialitzats en l'àmbit dels drets d'autor i altres de propietat intel·lectual i de la cultura i les arts, així com en l'àmbit del tercer sector, dels col·legis professionals, de les associacions, de les fundacions, del mecenatge, la col·laboració público-privada i, en general, en les polítiques de participació i de millora de la qualitat democràtica.
Tinc especial interès en el desenvolupament regulatori de les TIC - Agenda Digital i la seva concreció en les matèries que tracto.
Pròpiament, no tinc l'encàrrec de cap client de representar els seus interessos davant cap instància, de tal manera que qualsevol acte de "lobbying" que pugui desenvolupar ha de ser considerat en nom propi i per pròpia iniciativa, fet que no exclou que pugui tenir conseqüències beneficioses pels meus clients o els seus associats.

Como despacho de Abogados, defendemos los intereses de nuestros clientes, habitualmente por cuestiones internas o por conflictos y litigios con terceros que resolvemos extrajudicialmente o judicialmente.
Nos dedicamos preferentemente al derecho privado, derecho civil, mercantil e inmobiliario. Estamos especializados en el ámbito de los derechos de autor y otros de propiedad intelectual y de la cultura y las artes, así como en el ámbito del tercer sector, de los colegios profesionales, de las asociaciones, de las fundaciones, del mecenazgo, la colaboración público-privada y, en general, en las políticas de participación y de mejora de la calidad democrática.
Tengo especial interés en el desarrollo regulatorio de las TIC - Agenda Digital y su concreción en las materias que trato.
Propiamente, no tengo el encargo de ningún cliente de representar sus intereses ante ninguna instancia, así que cualquier labor de "lobbying" que pueda desarrollar debe considerarse en nombre propio y por propia iniciativa, lo cual no impide que pueda tener consecuencias beneficiosas para mis clientes o sus asociados.

Comme cabinet d'avocats, nous défendons les intérêts de nos clients, généralement quant à des questions internes ou quant à des conflits en voie judiciaire ou extrajudiciaire.
Nous travaillons au droit privé, droit civil, commercial et immobilier. Nous sommes spécialisés dans le domaine du droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle et de la culture et des arts ainsi que dans le domaine du troisième secteur, les organismes professionnels, associations, fondations, mécénat, la collaboration public-privé et en général sur la participation politique et l'amélioration de la qualité de la démocratie.
Je suis particulièrement intéressé par le développement de la réglementation des TIC - Digital Agenda et ses effects sur les sujets que je travaille.
Je n'ai aucun client qui m'aie demandé de représenter ses intérêts devant les institutions (je les représente seulement lors des procédures judiciaires), de sorte que tout acte de «lobbying» que je puisse développer doit être envisagé comme sur mon propre compte et de ma propre initiative, ce qui n'empêche pas que mes actes peuvent avoir des conséquences bénéfiques pour mes clients ou ses associés.

 • europeo
 • mondiale
 • nazionale
 • regionale/locale

    Attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro

JURI and LIBE Committees
Commissioners Ansip, Oettinger & Timmermans

Twitter (tweets, retweets, DM, hashtags)
Communications on copyright, VAT, Digital Agenda
Contacts with MEPs


 

No

No

No

No

No

Opinión y propuestas en el ámbito de tramitaciones parlamentarias y en iniciativas de la Comisión

    Numero di persone coinvolte nelle attività descritte nel riquadro precedente

25%: 1

1

0,2

    Persone accreditate che possono accedere ai locali del Parlamento europeo

Nessuna persona accreditata

    Settori di interesse

 • Affari economici e finanziari
 • Affari generali ed istituzionali
 • Affari interni
 • Audiovisivi e media
 • Commercio
 • Comunicazione
 • Concorrenza
 • Cultura
 • Giustizia e diritti fondamentali
 • Imprese
 • Istruzione
 • Mercato interno
 • Occupazione e affari sociali
 • Politica estera e di sicurezza
 • Politica regionale
 • Relazioni esterne
 • Ricerca e tecnologia
 • Sicurezza alimentare
 • Società dell'informazione
 • Tassazione

    Appartenenza e affiliazione

Aladda-Alai http://www.aladda.es/ http://www.alai.org/
DENAE denae.es
Societat Catalana d'Estudis Jurídics - IEC http://blogs.iec.cat/scej/
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - Col·legiat 20.424 - Membre de la Comissió de Normativa - Membre de la Secció de Propietat Intel·lectual www.icab.cat
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell www.icasbd.org
Convergència Democràtica de Catalunya, CDC: President de la Comissió de Seguiment dels Acords Congressuals i d'Arbitratge, Mediació, Disciplina i Incompatibilitats, membre del Comitè Executiu Nacional i del Consell Nacional i membre del Secretariat de la Sectorial de Justícia i de la permanent de la Sectorial de Cultura) http://convergents.cat/
Consell de Participació del Memorial Democràtic - Govern de Catalunya http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/
Grup d'experts en Justícia del Pla Nacional de Valors - Govern de Catalunya http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/223068/ca/lelaboracio-nacional-promocio-valors-catalunya-recta-final.do
Grup d'experts en Propietat Intel·lectual - Govern de Catalunya http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/279420/ca/departament-cultura-convoca-grup-dexperts-elaborin-informe-situacio-defensa-drets-dautor.do
Participa en diversos grups informals polítics, de reflexió i de recerca
Secretari i Patró de la Fundació ACSAR http://www.fundacioacsar.org/
Secretari i Patró de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol, en liquidació

    Dati finanziari

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

Nessun finanziamento ricevuto dalle istituzioni dell’UE nel corso dell’ultimo esercizio finanziario concluso.

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

    Codice di condotta

Registrandosi l'organizzazione ha sottoscritto il codice di condotta del Registro per la trasparenza.

L'organizzazione ha inoltre dichiarato di essere vincolata al seguente altro codice:
Deontologia Advocats de Barcelona + info http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb3aff63fbde6461691e7ef5cb7a25c643575fb8b3267c52e99d004a4c31181053729d73ac6dd68041