Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Tunnusnumber registris: 49149349131-64
Registreerimise kuupäev: 11/07/2012 00:36:10

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/04/2015 01:25:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/04/2015 01:25:09
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

AUTONOM (néant)

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

    Kontaktandmed

PLAÇA FRANCESC MACIÀ, 8, 2-1
08029 BARCELONA
HISPAANIA

(+34) 930086453

    Juriidiliselt vastutav isik

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Titular del despatx

    ELi asjade eest vastutav isik

MIQUEL ANGEL VALLES BLISTIN

Titular del bufet

    Eesmärgid ja ülesanded

Com a despatx d'Advocats, defensem els interessos dels nostres clients, en qüestions internes o per conflictes i litigis amb tercers que resolem extrajudicialment o judicial.
Ens dediquem preferentment al dret privat, dret civil, mercantil i immobiliari. Estem especialitzats en l'àmbit dels drets d'autor i altres de propietat intel·lectual i de la cultura i les arts, així com en l'àmbit del tercer sector, dels col·legis professionals, de les associacions, de les fundacions, del mecenatge, la col·laboració público-privada i, en general, en les polítiques de participació i de millora de la qualitat democràtica.
Tinc especial interès en el desenvolupament regulatori de les TIC - Agenda Digital i la seva concreció en les matèries que tracto.
Pròpiament, no tinc l'encàrrec de cap client de representar els seus interessos davant cap instància, de tal manera que qualsevol acte de "lobbying" que pugui desenvolupar ha de ser considerat en nom propi i per pròpia iniciativa, fet que no exclou que pugui tenir conseqüències beneficioses pels meus clients o els seus associats.

Como despacho de Abogados, defendemos los intereses de nuestros clientes, habitualmente por cuestiones internas o por conflictos y litigios con terceros que resolvemos extrajudicialmente o judicialmente.
Nos dedicamos preferentemente al derecho privado, derecho civil, mercantil e inmobiliario. Estamos especializados en el ámbito de los derechos de autor y otros de propiedad intelectual y de la cultura y las artes, así como en el ámbito del tercer sector, de los colegios profesionales, de las asociaciones, de las fundaciones, del mecenazgo, la colaboración público-privada y, en general, en las políticas de participación y de mejora de la calidad democrática.
Tengo especial interés en el desarrollo regulatorio de las TIC - Agenda Digital y su concreción en las materias que trato.
Propiamente, no tengo el encargo de ningún cliente de representar sus intereses ante ninguna instancia, así que cualquier labor de "lobbying" que pueda desarrollar debe considerarse en nombre propio y por propia iniciativa, lo cual no impide que pueda tener consecuencias beneficiosas para mis clientes o sus asociados.

Comme cabinet d'avocats, nous défendons les intérêts de nos clients, généralement quant à des questions internes ou quant à des conflits en voie judiciaire ou extrajudiciaire.
Nous travaillons au droit privé, droit civil, commercial et immobilier. Nous sommes spécialisés dans le domaine du droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle et de la culture et des arts ainsi que dans le domaine du troisième secteur, les organismes professionnels, associations, fondations, mécénat, la collaboration public-privé et en général sur la participation politique et l'amélioration de la qualité de la démocratie.
Je suis particulièrement intéressé par le développement de la réglementation des TIC - Digital Agenda et ses effects sur les sujets que je travaille.
Je n'ai aucun client qui m'aie demandé de représenter ses intérêts devant les institutions (je les représente seulement lors des procédures judiciaires), de sorte que tout acte de «lobbying» que je puisse développer doit être envisagé comme sur mon propre compte et de ma propre initiative, ce qui n'empêche pas que mes actes peuvent avoir des conséquences bénéfiques pour mes clients ou ses associés.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

JURI and LIBE Committees
Commissioners Ansip, Oettinger & Timmermans

Twitter (tweets, retweets, DM, hashtags)
Communications on copyright, VAT, Digital Agenda
Contacts with MEPs


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Opinión y propuestas en el ámbito de tramitaciones parlamentarias y en iniciativas de la Comisión

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Aladda-Alai http://www.aladda.es/ http://www.alai.org/
DENAE denae.es
Societat Catalana d'Estudis Jurídics - IEC http://blogs.iec.cat/scej/
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - Col·legiat 20.424 - Membre de la Comissió de Normativa - Membre de la Secció de Propietat Intel·lectual www.icab.cat
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell www.icasbd.org
Convergència Democràtica de Catalunya, CDC: President de la Comissió de Seguiment dels Acords Congressuals i d'Arbitratge, Mediació, Disciplina i Incompatibilitats, membre del Comitè Executiu Nacional i del Consell Nacional i membre del Secretariat de la Sectorial de Justícia i de la permanent de la Sectorial de Cultura) http://convergents.cat/
Consell de Participació del Memorial Democràtic - Govern de Catalunya http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/
Grup d'experts en Justícia del Pla Nacional de Valors - Govern de Catalunya http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/223068/ca/lelaboracio-nacional-promocio-valors-catalunya-recta-final.do
Grup d'experts en Propietat Intel·lectual - Govern de Catalunya http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/279420/ca/departament-cultura-convoca-grup-dexperts-elaborin-informe-situacio-defensa-drets-dautor.do
Participa en diversos grups informals polítics, de reflexió i de recerca
Secretari i Patró de la Fundació ACSAR http://www.fundacioacsar.org/
Secretari i Patró de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol, en liquidació

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

I don't have any client s on behalf of whom I represent interests to the European Union institutions. I have never been contracted for lobbying.
Anything I do in the scope of the Register is pro bono.
I follow and support european and national policies about litigation, taxation and ruling of copyright, related rights, foundations, associations, corporations and other matters that make economy, work, environment... go better. It's in my own initiative.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Deontologia Advocats de Barcelona + info http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb3aff63fbde6461691e7ef5cb7a25c643575fb8b3267c52e99d004a4c31181053729d73ac6dd68041