Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération des Entreprises de la Beauté

Identifikačné číslo v Registri: 48905247523-81
Dátum registrácie: 21.12.2011 17:36:23

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.8.2014 15:57:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.11.2013 12:09:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fédération des Entreprises de la Beauté
Skratka: FEBEA
Právna forma: Union of Trade Associations
Internetová stránka: http://www.febea.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Patrick O'QUIN
Funkcia: President and CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Patrick O'QUIN
Funkcia: President and CEO

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue de l'Université  137
P. O. BOX: -
75007 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 56 69 67 89
Fax: (+33) 1 56 69 67 90
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Convince Public Authorities to implement the most workable framework for the cosmetics industry

Assist its members in developing their business to its full potential
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Reglement cosmétique

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FEBEA is a member of COSMETICS EUROPE - the European trade association for the cosmetic, toiletry and perfumery industry

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.