Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Identifikačné číslo v Registri: 4656646862-72
Dátum registrácie: 23/12/2008 13:44:13

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/07/2015 11:38:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/07/2015 11:38:04
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/07/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

LTO Nederland

vereniging

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

Bezuidenhoutseweg, 225
P. O. BOX: 29773
2594 AL Den Haag
HOLANDSKO

(+31) 70 3382700

Trierstraat 59-61
B-1040 Brussel
BELGICKO

(+32) 883382731

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Vincent Triebert

directiesecretaris

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Koert Verkerk

head Brussels office LTO Nederland

    Ciele a poslanie

Ondersteunen van de leden in het versterken van hun positie in de markt en in de maatschappij

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

lobby-activiteiten


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Het hoofd van ons kantoor in Brussel is gevestigd in Brussel en volgt relevante EU-activiteiten. Op basis van het onderwerp zijn verschillende personen uit onze organisatie aanwezig in het Europees Parlement.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4  

4

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Klaas Johan OSINGA 11/07/2015 09/07/2016
Jeroen DE BOER 11/07/2015 09/01/2016

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Podniky
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Rozpočet
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

lid van COPA-COGECA
lid van WFO

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.