Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

Tunnusnumber registris: 45412752331-91
Registreerimise kuupäev: 25/09/2009 12:16:53

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/02/2015 12:32:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 12:32:53
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Danske Advokater (The Association of Danish Law Firms)

DAD

Non-profit erhvervsorganisation

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Vesterbrogade, 32
1620 København V
TAANI

(+45) 33437000

    Juriidiliselt vastutav isik

Paul Mollerup

Administrerende direktør

    ELi asjade eest vastutav isik

Ulrikke Krogbeck

Chef for direktionssekretariatet

    Eesmärgid ja ülesanded

Varetage advokatvirksomhedernes interesser på det erhvervspolitiske område.

Danske Advokater
• samler de advokatvirksomheder, der vil bidrage til branchens og deres egen udvikling,
• varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen og er i den sammenhæng en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt,
• værner om retssikkerheden og stiller advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat
• bidrager til at sikre en professionel, løbende udvikling af branchen, som gør medlemmerne af Danske Advokater til det sikre valg.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities

Direktivforslag om aktionærrettigheder og visse aspekter ved redegørelse for virksomehedsledelsen KOM (2014) 0213

Lobbyvirksomhed


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Sikre advokatvirksomheders erhvervspolitiske interesser i Danske og EU lovgivning

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

http://www.danskeadvokater.dk/Find-din-advokat.aspx?ID=18624

FN - Global Compact
CCBE
IBA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.