Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Danmarks Rederiforening

Numer identyfikacyjny w rejestrze 4518600611-48
Data rejestracji: 08-11-05 10:58:50

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-09 10:11:56
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-09 10:11:56


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Danmarks Rederiforening
Nazwa skrócona:
Status prawny: Medlemsorganisation
Strona internetowa: http://www.shipowners.dk

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Anne Hedensted Steffensen
Pełniona funkcja: Administrerende direktør

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Simon Bergulf
Pełniona funkcja: Head of Brussels Representation

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Amaliegade  33
1256 København K
DANIA
Numer telefonu: (+45) 33 11 40 88
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Bruxelles-Repræsentation:
Danish Shipowners' Association
Avenue des Gaulois 34
1040 Bruxelles
Tlf: 02 230 81 41
Fax: 02 230 88 29

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Danmarks Rederiforenings mission er som arbejdsgiver- og brancheorganisation at varetage medlemmernes interesser. I foreningens vedtægter er formålet udtrykt ved:

- at fremme sammenholdet og samarbejdet inden for rederinæringen,
- at varetage rederinæringens interesser i forhold til offentlige myndigheder og institutioner,
- at repræsentere dansk skibsfart på nationale og internationale områder,
- at afgive responsa om sædvanemæssige forhold inden for søfarten,
- at føre forhandlinger og indgå bindende aftaler angående løn- og kontraktforhold vedrørende personer ansat på skibene samt at støtte medlemmerne i tilfælde af strejke eller anden uenighed mellem rederier og besætninger eller andre personer eller organisationer, med hvem foreningen har sluttet overenskomst.

Organisationen er finansieret via medlemsbidrag, som er et vedtægtsbaseret kontingentbidrag.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Simon BERGULF 14-08-23 15-08-18

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Formålet er at følge initiativer i EU, der kan påvirke vilkårene for dansk søfart samt fremføre medlemsrederiernes synspunkter over for EUs organer.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • handel
 • konkurencja
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Rederiforeningen er repræsenteret i en lang række råd og udvalg i Danmark. Desuden er Rederiforeningen medlem af en række internationale rederiorganisationer f.eks. ECSA (European Community Shipowners’ Associations), ICS (International Chamber of Shipping), ISF (Internation Shipping Federation) mv.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 2500000  €–2750000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.