Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Danmarks Rederiforening

Identifikavimo numeris Registre: 4518600611-48
Registracijos data: 08.11.5 10.58.50

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.12.17 09.33.09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.10.16 11.06.56


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Danmarks Rederiforening
Akronimas:
Teisinis statusas: Medlemsorganisation
Svetainė: http://www.shipowners.dk

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anne Hedensted Steffensen
Pareigos: Administrerende direktør

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Simon Bergulf
Pareigos: Director EU Affairs

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Amaliegade  33
1256 København K
DANIJA
Telefono numeris: (+45) 33 11 40 88
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Bruxelles-Repræsentation:
Danish Shipowners' Association
Avenue des Gaulois 34
1040 Bruxelles
Tlf: 02 230 81 41
Fax: 02 230 88 29

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Danmarks Rederiforenings mission er som arbejdsgiver- og brancheorganisation at varetage medlemmernes interesser. I foreningens vedtægter er formålet udtrykt ved:

- at fremme sammenholdet og samarbejdet inden for rederinæringen,
- at varetage rederinæringens interesser i forhold til offentlige myndigheder og institutioner,
- at repræsentere dansk skibsfart på nationale og internationale områder,
- at afgive responsa om sædvanemæssige forhold inden for søfarten,
- at føre forhandlinger og indgå bindende aftaler angående løn- og kontraktforhold vedrørende personer ansat på skibene samt at støtte medlemmerne i tilfælde af strejke eller anden uenighed mellem rederier og besætninger eller andre personer eller organisationer, med hvem foreningen har sluttet overenskomst.

Organisationen er finansieret via medlemsbidrag, som er et vedtægtsbaseret kontingentbidrag.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Simon BERGULF 14.8.23 15.8.18

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Formålet er at følge initiativer i EU, der kan påvirke vilkårene for dansk søfart samt fremføre medlemsrederiernes synspunkter over for EUs organer.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Prekyba
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Rederiforeningen er repræsenteret i en lang række råd og udvalg i Danmark. Desuden er Rederiforeningen medlem af en række internationale rederiorganisationer f.eks. ECSA (European Community Shipowners’ Associations), ICS (International Chamber of Shipping), ISF (Internation Shipping Federation) mv.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 2500000  € ir < 2750000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.