Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Japan Machinery Center

Identifikačné číslo v Registri: 45067216172-97
Dátum registrácie: 8.7.2011 15:57:31

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.9.2014 17:20:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.6.2014 8:45:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Japan Machinery Center
Skratka: JMC
Právna forma: Representative Office
Internetová stránka: http://www.jmcti.org/jmchomepage/english/index.htm

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Tetsuro Fukunaga
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Hideaki Asada
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de la Loi  82
B-1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22306992
Fax: (+32) 22305485
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Japan Machinery Center (JMC) is a non-profit organization that was established, under the authorization by the Japanese government (Ministry of Economy, Trade and Industry), in 1952 by the major electronics and machinery manufacturers and trading companies. The purpose of JMC was to promote sound development of foreign trade and direct investment by preventing unfair trade practices and removing barriers in the foreign markets, in accordance with the Export and Import Transaction Law.

 The activities of JMC, originally for orderly export transactions, now cover a much wider portfolio including multilateral trade and investment rules discussed by international organizations such as WTO, and Free Trade Agreement (FTA), Economic Partnership Agreement(EPA)negotiation, environmental protection regulations, national industrial policies, international rules for the non-proliferation of weapons and related products and technologies, financial measures for international trade such as trade insurance.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The activities of JMC
- gathering information in terms of following areas:
- trade
- environment
- energy
- corporate social responsibility
- standard & conformity
- information technology
- research & development

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 150000  € a < 200000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.