Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Norsk Hydro

Identifikačné číslo v Registri: 45060553191-59
Dátum registrácie: 08/02/2010 18:00:24

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 18:22:59
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/04/2015 18:22:59
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Norsk Hydro

Norwegian ASA

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Drammensveien, 260
NO-0240 Oslo
NÓRSKO

(+47)22 53 81 00

rue Archimède 17
1000 Brussels
BELGICKO

(+32)22864880

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Svein Richard Brandtzæg

CEO and President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Jan Peter Jebsen

Head of EU Affairs

    Ciele a poslanie

Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy generation to the production of primary aluminium and rolled products as well as recycling. Based in Norway, the company has 13,000 employees involved in activities in more than 50 countries on all continents. Rooted in more than a century of experience in renewable energy production, technology development and progressive partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability of the customers and communities we serve.

Hydro operates modern, cost-efficient primary metal production facilities in Europe, America, Australia and Middle East. We are an industry leader for a range of downstream products and markets, in particular the building, packaging, lithographic and automotive market sectors. We supply high quality, value-added aluminium products and solutions. Hydro is the second largest power producer in Norway, and the largest privately owned producer.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU ETS Directive, Energy Union / electricity market design, Circular Economy package / revision of waste directives, TTIP negotiations, Horizon 2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   75%: 2  

3

2,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jan Peter JEBSEN 30/01/2016 28/01/2017
Aurélie PATTYN 30/01/2016 28/01/2017

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

European Aluminium Association - EAA
European Non-ferrous Metals Association - Eurometaux
European Roundtable of Industrialists - ERT
International Emissions Trading Association - IETA
Centre for European Policy Studies - CEPS
European Policy Centre - EPC
Friends of Europe

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.