Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Verband der TÜV e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 45013506457-28
Dátum registrácie: 22.8.2011 16:00:12

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.8.2014 11:16:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.8.2014 11:16:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Verband der TÜV e.V.
Skratka: VdTÜV
Právna forma: e.V.
Internetová stránka: http://www.vdtuev.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Klaus Dr. Brüggemann
Funkcia: Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Daniel Pflumm
Funkcia: Leiter Büro Brüssel

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Friedrichstraße  136
10117 Berlin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 30760095400
Fax: (+49) 30760095401
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der Verband der TÜV sorgt unter dem Motto "Wissen erhalten, Zukunft gestalten" für einen permanenten Erfahrungsaustausch. In über 100 Gremien und Arbeitskreisen beraten sich die Experten untereinander, entwickeln die technische Sicherheit immer weiter und passen ihre Methoden den aktuellen Anforderungen und Innovationen an.

Der VdTÜV unterstützt seine Mitglieder bei der Erbringung ihrer unabhängigen und neutralen Dienstleistungen wie Beratung, Testen, Prüfung, Zertifizierung und Ausbildung auf den Gebieten technische Sicherheit, Qualität, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.

Der VdTÜV vertritt die Mitgliederinteressen in den gemeinsamen Angelegenheiten auf vorgenannten Gebieten gegenüber Politik, Regierungen, Gesetzgebungen, Ministerien, Wirtschaftskreisen, Verbänden und der Öffentlichkeit.

Der VdTÜV verfolgt den Zweck einer dem technologischen Fortschritt kontinuierlich angepassten Weiterentwicklung auf allen relevanten Gebieten.

Ein auf Gewinn abzielender Geschäftsbetrieb des VdTÜV ist ausgeschlossen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Daniel PFLUMM 6.9.2013 4.9.2014
Richard Goebelt 6.9.2013 4.9.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Der Verband der TÜV informiert seine Mitglieder über relevante Entwicklungen und Vorhaben der europäischen Gesetzgebung und nachgelagerten Regelsetzung (Normung und Akkreditierung). Er unterstützt und berät die europäischen Entscheidungsträger/Institutionen hinsichtlich der Gestaltung des Regelungsumfeld der für seine Mitglieder relevanten Politikfelder - vornehmlich, indem er fachliche Expertise aus den Reihen der TÜV und Informationen zur Verfügung stellt. Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen aller Branchen stehen dabei in besonderem Fokus.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Der VdTÜV ist Mitglied in den Europäischen Verbänden CEOC, CITA und CIECA sowie in weiteren nationalen Verbänden und Vereinigungen auf nationaler Ebene, wie Eurolab, BDI oder der Europäischen Bewegung Deutschlands. Der VdTÜV engagiert sich außerdem bei der Erarbeitung internationaler und europäischer Normen und Leitfäden.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.