Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.

Αριθμός μητρώου: 44781354710-39
ημερομηνία της εγγραφής: 7/12/2010 3:40:23 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 3/12/2013 2:02:06 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 22/11/2013 2:52:13 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.
Ακρωνύμιο: VENRO e.V.
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.venro.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Heike Spielmans
Θέση: Geschäftsführerin

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Anke Kurat
Θέση: Stellvertretende Geschäftsführerin/Referentin

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 201 Kaiserstrasse 
53113 Bonn
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49228) 946770
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: VENRO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von rund 120 deutschen Nichtregierungsorganisationen (NRO), die bundesweit tätig sind. Lokale Initiativen werden im Verband durch die NRO-Landesnetzwerke repräsentiert, die ebenfalls VENRO-Mitglieder sind und etwa 2000 große, mittlere und kleine NRO vertreten.

Die VENRO-Mitglieder sind private und kirchliche Träger der Entwicklungszusammenarbeit, der Nothilfe sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Sie alle tragen im Rahmen ihrer jeweiligen spezifischen Aufgabenfelder zur Verwirklichung der Verbandsziele bei. Die VENRO-Mitglieder prägen in ihrer Vielfalt das Profil des Dachverbandes. Grundlage der Zusammenarbeit ist die Achtung der Autonomie der einzelnen Mitgliedsorganisationen.

Dialog und Kooperation
Entwicklungspolitische NRO sind ein wichtiger Bestandteil der Zivilgesellschaft. Sie erheben Einspruch und mischen sich ein, setzen auf Dialog und Kooperation. In den NRO bündeln sich das Verantwortungsbewusstsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern – und dies in hohem Maße ehrenamtlich.

VENRO ist Mitglied von CONCORD, dem europäischen Dachverband entwicklungspolitischer NRO und gehört dem internationalen Netzwerk „G7 NGO Platform Alliance“ an. In dem Netzwerk haben sich entwicklungspolitische Dachverbände der führenden sieben Industriestaaten zusammengeschlossen, um sich für mehr Engagement bei der weltweiten Armutsbekämpfung einzusetzen.

Was wir wollen
Was wir wollen
Der Zusammenschluss soll ermöglichen, dass die NRO ihren Beitrag für mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt verstärken und mit noch größerem Nachdruck für die Bekämpfung der Armut, die Verwirklichung der Menschenrechte und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen eintreten.

VENRO verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Entwicklungspolitik im Sinne des weltweiten Aktionsprogramms AGENDA 21. Das Programm wurde 1992 von 179 Staaten auf der „Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen“ (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) beschlossen. Im Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung wird ein Ausgleich zwischen Reich und Arm, den Geschlechtern und Generationen angestrebt.

Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik
Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik
VENRO setzt sich für eine globale Strukturpolitik ein, die die Förderung von Projekten und Programmen in den Entwicklungsländern ergänzt.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht der Verband seine Hauptaufgaben darin:

den Stellenwert der Entwicklungspolitik zu erhöhen
auf eine alle Politikbereiche einbeziehende, in sich stimmige Entwicklungspolitik hinzuwirken und diese gesamtgesellschaftlich besser zu verankern;
Dialog zwischen den privaten und staatlichen Trägern der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und
den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der entwicklungspolitischen NRO zu sichern und zu stärken.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Beteiligung an der Konsultation zur Post-2015-Agenda

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Δράση για το κλίμα
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
VENRO ist Mitglied von CONCORD, dem europäischen Dachverband entwicklungspolitischer NRO und gehört dem internationalen Netzwerk „G7 NGO Platform Alliance“ an.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.124.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 332.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 332.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 792.000
- δωρεές: 78.000
- συνδρομές μελών: 698.000
Sonstiges : 16.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.