Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Unión de Empresas Siderúrgicas

Αριθμός μητρώου: 44209611834-88
ημερομηνία της εγγραφής: 12/06/2009 11:22:27

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 28/04/2015 23:47:50
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 14:41:33
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Unión de Empresas Siderúrgicas

UNESID

UNESID

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Castelló, 128
28006 Madrid
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+34) 915624018

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Andrés Barceló

Director General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Andrés Barceló

Director General

    Στόχοι και αποστολή

Representar los intereses de la industria siderúrgica española ante las autoridades regionales, nacionales y europeas, asi como ante los medios de comunicación y terceras partes interesadas.
Prestar servicios específicos a las empresas asociadas, en particular en actividades de estudios económicos y estadísticas, medio ambiente, seguridad en el trabajo, e I+D
Servir de punto de encuentro entre los asociados para intercambio de experiencias en los campos objeto de interés, con seguimiento estricto de la legislación y directrices de competencia

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Política comercial: Instrumentos de Defensa Comercial (incluyendo desarrollos normativos)
Cambio climático: incluyendo la revisión del sistema de comercio de emisiones, las compensaciones por sobrecostes indirectos y la asignación de derechos de emisión a industrias en riesgo de deslocalización
Política energética: Mercado único de electricidad y de gas. Armonización de costes regulados
Política industrial: Plan de acción para la siderurgia europea e impulso de la reindustrialziación
I+D: Reforma de los sistemas de promoción de las actividades de I+D, en aprticular las relacionadas con la siderurgia
Transporte: Armonización de las condiciones de transporte por carretera y ferrocarril. Política portuaria


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

1. Política Comercial
2. Cambio climático
3. Medio Ambiente
4. Diálogo social
5. responsabilidad social empresarial
6. I+D
7. Política energética
8. Competencia y ayudas de estado

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 4

4

1

Andrés Barceló, Director General, responsable de las relaciones con la UE.
Santiago Oliver, Director,responsable de Cambio climático, medio ambiente, I+D, y energía
Alfonso Hidalgo de Calecerrada, Director y Chief Economist, responsable de Economía, finanzas y transportes
Gema Palazón,Directora, responsable de prevención y seguridad, de formación continua y del diálogo social.
David Herrero, Secretario General y asesor legal, responsable de temas de competencia

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

La lista de empresas asociadas y adheridas se encuentra en el sitio web de unesid
http://surl.me/izar

Eurofer, the European Steel Association
ESTA, European Steel Tubes Association
CIELFFA, the European Association of cold rolled narrow strip
ESTEP, The European Steel Technology Platform
Euroslag, the association of organisations and companies concerned with the manufacture and utilisation of slag products
CEOE, la Confederación española de organizaciones empresariales
AENOR, la Asociación española de normalización y certificación

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

UNESID is mostly financed by its members contributions It participates in some projects financed by Spanish administration, linked to R&D, and Safety and Occupational Health. Those projects shall have a dedicated budget, and it cannot be used in other way different than committed

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
UNESID sigue unas directrices en materia de política de competencia disponibles en su sitio web http://surl.me/cxts La Ley española de transparencia le obliga a determinada publicidad de sus actividades: http://surl.me/t4rcy