Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Local Government Denmark

Identifikačné číslo v Registri: 43783176689-06
Dátum registrácie: 15.9.2011 16:16:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.9.2014 12:24:22
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.9.2014 12:24:22


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Local Government Denmark
Skratka: LGDK
Právna forma: Private Organization
Internetová stránka: http://www.lgdk.dk

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Sine Sunesen
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Karsten Thystrup
Funkcia: Head of Legal & European Affaires

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Weidekampsgade  10
P. O. BOX: 3370
2300 Copenhagen
DÁNSKO
Telefónne číslo: (+45) 33703370
Fax: (+45) 33703371
Ďalšie kontaktné údaje: LGDK Brussels Office:

Square de Meeûs 1
B-1000
Brussels, Belgium
+32 (0) 2 550 1260

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: LGDK is the interest organization and member authority of Danish municipalities. It is voluntary to be a member of LGDK, but nevertheless all 98 Danish municipalities are members. The mission of LGDK is to safeguard common interests of the municipalities, assist the individual municipality with consultancy services and in addition ensure that the local authorities are provided with up-to-date and relevant information.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2,5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Areas relating to environment, clima, education, growth, employment, territorial coorperation, e-government, social policy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 329
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
The CEMR (The Council of European Municipalities and Regions)

The CEEP (The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 47 493 456
z toho financovanie z verejných zdrojov: 47 493 456
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 47 493 456
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

LGDK's income is distributed as follows:

49 % from member fee.

44 % from consulting - primarily from Danish municipalities.

1,7 % is other operating income.

5,3 % is financial income.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.