Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Local Government Denmark

Αριθμός μητρώου: 43783176689-06
ημερομηνία της εγγραφής: 15/09/2011 16:16:02

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 28/04/2015 14:53:57
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 28/04/2015 14:53:57
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 28/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Local Government Denmark

LGDK

Private Organization

    Τμήμα εγγραφής

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Άλλες υπο-εθνικές δημόσιες αρχές

    Στοιχεία επικοινωνίας

Weidekampsgade, 10
Ταχυδρομική θυρίδα: 3370
2300 Copenhagen
ΔΑΝΙΑ

(+45) 33703370

Sq. de Meeus 1
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25521260

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Kristian Heunicke

Direktør

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Karsten Thystrup

Head of Legal & European Affaires

    Στόχοι και αποστολή

LGDK is the interest organization and member authority of Danish municipalities. It is voluntary to be a member of LGDK, but nevertheless all 98 Danish municipalities are members. The mission of LGDK is to safeguard common interests of the municipalities, assist the individual municipality with consultancy services and in addition ensure that the local authorities are provided with up-to-date and relevant information.

 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

e-government, employment, jobs and growth, data protection, social dialog, TTIP, better regulation, working time directiv, recycling and waste policy, environment, social policy


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 3   75%: 1  

4

3,8

LGDK have a EU team = 4 persons who work with EU affaires. In LGDK in DK there is around 380 employees - LGDK have a EU team which consists of 4 person out of the 380. 3 persones are working from the office in Bruxelels - one out of Copenhagen

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός

    Μέλη

0

http://www.kl.dk/English/

 • ΔΑΝΙΑ

The CEMR (The Council of European Municipalities and Regions) http://www.ccre.org/


The CEEP (The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services)
http://www.ceep.eu/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

47.493.456 €

47.493.456 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

47.493.456 €

LGDK's income is distributed as follows:

49 % from member fee.

44 % from consulting - primarily from Danish municipalities.

1,7 % is other operating income.

5,3 % is financial income.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.