Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Mouvement des Entreprises de France

Identifikačné číslo v Registri: 43763731235-75
Dátum registrácie: 25/02/2009 14:44:58

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 13:52:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/04/2015 13:52:32
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Mouvement des Entreprises de France

MEDEF

Association de la loi de 1901

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Avenue Bosquet, 55
P. O. BOX: Cedex 07
75330 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 153591919

rue de Trèves, 45
1040 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 22310730

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Pierre Gattaz

Président

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Marie-Christine Vaccarezza

Représentant Permanent

    Ciele a poslanie

Le MEDEF a pour missions :
. de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable,
. de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans une économie mondialisée,
. de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
. d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
. de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
. d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et démographiques.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Toutes les matières susceptibles d'avoir un impact sur les activités des entreprises de France


 

Nie

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail; Advisory Committee for Vocational Training

VAT Expert Group; EU VAT Forum; Platform for Tax Good Governance

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   75%: 1   50%: 1   25%: 5

8

3,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Joëlle SIMON 17/03/2015 13/03/2016
Marie-Christine Vaccarezza 04/03/2015 02/03/2016
Sarah PHELAN 30/09/2014 26/09/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

La liste des membres du MEDEF est accessible via
http://www.medef.com

Le MEDEF est membre de la Confédération européenne des Entreprises - BUSINESSEUROPE

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 700 000 € a < 799 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

In order to avoid unintended side-effects as double counting and inflated figures, membership fees are not included in our overall estimate of the annual costs related to activities covered by the register.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.