Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Mouvement des Entreprises de France

Identifikačné číslo v Registri: 43763731235-75
Dátum registrácie: 25.2.2009 14:44:58

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.2.2014 14:49:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.2.2014 14:49:03


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Mouvement des Entreprises de France
Skratka: MEDEF
Právna forma: Association de la loi de 1901
Internetová stránka: http://www.medef.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Pierre Gattaz
Funkcia: Président

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Marie-Christine Vaccarezza
Funkcia: Représentant Permanent

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Bosquet  55
P. O. BOX: Cedex 07
75330 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 153591919
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Délégation du Medef auprès de l'Union européenne
Marie-Christine Vaccarezza
45, rue de Trèves
1040 Bruxelles
Belgique
medef.brux@skynet.be

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Le MEDEF a pour missions :
. de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable,
. de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans une économie mondialisée,
. de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
. d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
. de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
. d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et démographiques.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Sarah PHELAN 30.9.2014 26.9.2015
Joëlle SIMON 22.3.2014 20.3.2015
Gaël LE ROUX 22.3.2014 20.3.2015
Marie-Christine Vaccarezza 6.3.2014 4.3.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


La délégation du MEDEF auprès de l'Union européenne est active sur les politiques intéressant le MEDEF et ses membres.
Pour plus de détails, consultez le site http://www.medef.com/

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Le MEDEF est membre de :
1) Confédération européenne des Entreprises - BUSINESSEUROPE
2) Organisation internationale des Employeurs - O.I.E.
3) Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 800000  € a < 900000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.