Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

Identifikavimo numeris Registre: 43634658185-75
Registracijos data: 29/02/2012 10:37:55

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 03/02/2015 11:25:58
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 03/02/2015 11:25:58
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 03/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

NSEO

Projekt inom Region Västerbotten

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Regionų struktūros

    Kontaktinė informacija

Avenue Palmerston, 26
B-1000 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 22821820

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter Hedman

Ordförande/Chairman

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Mikael Janson

Director

    Tikslai ir uždaviniai

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens EU-kontor i Bryssel med uppdrag att vara Övre Norrlands länk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens offentliga aktörer, företag och akademi, att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden European Office is the EU-office for the two northernmost counties in Sweden, Norrbotten and Västerbottem, and aims to promote the region in the EU.

 • Europos
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU:s sammanhållningspolitik med struktur- och investeringsfonderna och plattformar/initiativ för regional utveckling och attraktiv livsmiljö, TEN-T infrastruktursatsningar med stöd av Connecting Europe Facility, forsknings- och innovationsunionen med Horizon 2020 och IKT, pågående arbete med Arktis respektive råvarufrågor inom råvaruinitiativet och anknutna policyområden.

Diverse olika aktiviteter i form av seminarier och konferenser i regionen (Övre Norrland) om EU:s arbete och på plats i Bryssel om regionen och dess prioriteringar gentemot EU, utöver löpande nyhetsförmedling såsom nyhetsbrev till prenumeranter på hemmaplan och kunskapsinhämtning genom möten och träffar på Brysselarenan eller EU-konferenser på andra håll.


 

Non

Non

Non

Non

Non

North Sweden European Office (NSEO) arbetar främst med att följa och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Därutöver stödjer och uppmuntrar NSEO regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och regionen som helhet.

The goal for North Sweden European Office, is to involve the Northernmost part of Sweden in EU, by helping local and regional authorities, the academy and the local enterprises to work with EU issues, both at EU policy level and to get European funds for development of the region.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4  

4

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

Region Västerbotten(1),
Länsstyrelsen Norrbotten(1),
Norrbottens Läns Landsting(1),
Västerbottens Läns Landsting(1),
Kommunförbundet Norrbotten(1),
Umeå Universitet(1),
Lulelå Tekniska Universitet(1),
Norrbottens Handelskammare(1),
Västerbottens Handelskammare(1),
Företagarna i Västerbotten(1),
Företagarna i Norrbotten(1)

 • ŠVEDIJA

NSPA - Northern Sparesly Populated Areas
CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
iBSG - informal Baltic Sea Group
EFNS - Europaforum Norra Sverige
AER - Assembly of European Regions
ERRIN - European Regions Research Innovation Network
EPC - European Policy Centre

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

742 500 €

700 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

700 000 €

42 500 €

12 500 €

30 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.