Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

Identifikavimo numeris Registre: 43634658185-75
Registracijos data: 12.2.29 10.37.55

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.27 10.57.01
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.17 17.17.36


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE
Akronimas: NSEO
Teisinis statusas: Projekt inom Region Västerbotten
Svetainė: http://www.northsweden.eu

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo)

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Peter Hedman
Pareigos: Ordförande/Chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Mikael Janson
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Palmerston  26
B-1000 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 22821820
Faksas: (+32) 22821821
Papildoma kontaktinė informacija: contact@northsweden.eu
---
Projektägare:
Region Västerbotten
Box 443
S-901 09 UMEÅ
Sverige
---

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens EU-kontor i Bryssel med uppdrag att vara Övre Norrlands länk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens offentliga aktörer, företag och akademi, att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden European Office is the EU-office for the two northernmost counties in Sweden, Norrbotten and Västerbottem, and aims to promote the region in the EU.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 6
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


North Sweden European Office (NSEO) arbetar främst med att följa och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Därutöver stödjer och uppmuntrar NSEO regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten och regionen som helhet.

Under 2013 var det framförallt Kommissionens förslag och förhandlingarna inom EU kring sammanhållningspolitiken, TEN-T, Horizon 2020 och råvarustrategin som var de EU-initiativ som berörde NSEO:s arbetsområden.

The goal for North Sweden European Office, is to involve the Northernmost part of Sweden in EU, by helping local and regional authorities, the academy and the local enterprises to work with EU issues, both at EU policy level and to get European funds for development of the region.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 11
Narių organizacijų skaičius: 11
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Region Västerbotten (1 Nariai)
 • Länsstyrelsen Norrbotten (1 Nariai)
 • Norrbottens Läns Landsting (1 Nariai)
 • Västerbottens Läns Landsting (1 Nariai)
 • Kommunförbundet Norrbotten (1 Nariai)
 • Umeå Universitet (1 Nariai)
 • Lulelå Tekniska Universitet (1 Nariai)
 • Norrbottens Handelskammare (1 Nariai)
 • Västerbottens Handelskammare (1 Nariai)
 • Företagarna i Västerbotten (1 Nariai)
 • Företagarna i Norrbotten (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ŠVEDIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
NSPA - Northern Sparesly Populated Areas
CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
iBSG - informal Baltic Sea Group
EFNS - Europaforum Norra Sverige
AER - Assembly of European Regions
ERRIN - European Regions Research Innovation Network

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 767 500
viešųjų lėšų dalis: 725 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 725 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 42 500
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Företagarorganisationer : 12 500
Universitet : 30 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.