Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

EU Strategy

Identifikačné číslo v Registri: 42484704423-92
Dátum registrácie: 27/10/2010 10:38:55

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 07/09/2015 14:35:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/08/2015 10:05:33
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 21/08/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

EU Strategy

SPRL

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Rue de la Loi, 221
1040 Brussels
BELGICKO

(+32)22317131

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andrea Parola

General Manager

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Andrea Parola

General Manager

    Ciele a poslanie

The scope is EU Strategy is to promote the interests and the activites of the its clients at European level.
Based on its rich expertise, understanding of operating in the EU environment and established contacts in Brussels, EU Strategy is able to offer its clients services tailored to their particular needs and demands in the business areas of:
1. Advocacy
2. Association Management
3. Intelligence gathering

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

All the new ICT policies of the European Commission and all actions having an impact on internet generally


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Present and discuss position papers with representatives of EU Institutions. Our company also organises meetings when required

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Andrea PAROLA 03/09/2015 01/09/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Šport

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € a < 49 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.