Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Nationale Loterij / Loterie Nationale

Αριθμός μητρώου: 42339606312-94
ημερομηνία της εγγραφής: 27/07/2011 16:37:29

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/02/2015 16:54:13
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/02/2015 16:54:13
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Nationale Loterij / Loterie Nationale

Limited Company under Public Law

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Belliardstraat, 25-33
1040 Brussel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 22384607

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jannie HAEK

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Piet VAN BAEVEGHEM

Domain Manager Legal & Public Affairs - Bedrijfsjurist

    Στόχοι και αποστολή

The National Lottery is a Belgian limited company under public law.

Under the terms of its organic Act of 19 April 2002, the National Lottery’s primary mission consists of organising, in the general interest and according to commercial methods, public lotteries, betting opportunities, competitions and games of chance. The National Lottery has the monopoly to organize lotteries.

The objective is to channel the various manifestations of gambling behaviour in Belgium, to prevent any excess, to protect vulnerable consumers and to make an active and autonomous contribution to the prevention and treatment of gambling addiction.

In addition the National Lottery endeavours to help to limit the overall size of the games of chance market in Belgium by focusing its product development and marketing policies not on the enlargement of the market but on winning market share from private operators, whether they be Belgian or foreign, authorised or illegal.

The National Lottery's profit is reserved for financing programs for assistance to developing countries and for purposes of public benefit as determined by royal decree.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Antimoneylaundering Directive
Action plan on online gambling


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

/

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Roland Louski 28/01/2015 26/01/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

European Lotteries
- Avenue de Béthusy 36
CH-1005 LAUSANNE
- Rue de la Loi 67
BE- 1040 BRUSSELS

World Lottery Association
Lange Gasse 20
CH-4002 Basel
Switzerland

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.